Nieuws

‘In de krant van van­daag wordt mor­gen de vis ver­pakt’. Een bekend gezeg­de uit vroe­ger tij­den, dat inmid­dels deels is ach­ter­haald door de digi­ta­le ver­sies van kran­ten en tijd­schrif­ten op het inter­net. Een gedrukt club­blad is daar­om niet meer van deze tijd, maar de ver­schil­len­de Nieuws-rubrie­ken op deze web­si­te ver­schaf­fen min­stens zoveel nut­ti­ge en aan­ge­na­me informatie.
Klik daar­om met enige regel­maat op ‘Actu­eel Nieuws’ om erach­ter te komen wat aan de orde van de dag is.
De leuk­ste ‘weet­jes’ over Old Cour­se Loe­nen en haar leden leest u bij ‘Ach­ter het Nieuws’.

Voor het Club­nieuws (alleen voor leden), als­me­de de mees­te recen­te Nieuws­brie­venmoet eerst wor­den inge­logd bij ‘Leden’.

Scroll to top