Jeugd

Bij golf­club Old Cour­se Loe­nen heb­ben we veel aan­dacht voor de jeugd. Het doel is om deze groep, die uit meer dan 90 leden tot en met 21 jaar bestaat, zo actief moge­lijk bij de club te betrekken.
De jeugd heeft immers de toekomst.

Voor veel jeugd­le­den is golf een sport die zij naast ande­re spor­ten beoe­fe­nen. Daar­om ligt de nadruk van hun club-acti­vi­tei­ten op zon­dag, alhoe­wel ook op ande­re dagen les­sen en wed­strij­den wor­den georganiseerd.

In de jaren voor het coro­na-tijd­perk werd het ter­ras van Old Cour­se Loe­nen op zon­dag­och­ten­den druk bezocht door ouders, opa’s en oma’s, ter­wijl hun kin­de­ren en klein­kin­de­ren op de dri­ving range ston­den te oefe­nen of over het gras van de oefen­greens dar­tel­den. Dat laat­ste is geluk­kig nog steeds zo, maar toe­schou­wers ‘langs de lijn’ zijn helaas even niet toegestaan.

De groep jeug­di­ge leer­lin­gen van de Golf Aca­de­my op zon­dag bestaat momen­teel uit meer dan 30 jon­gens en meis­jes, inge­deeld naar spel­ni­veau en leef­tijd. Meer dan een paar gym­pen heb­ben ze in eer­ste instan­tie niet nodig; de golf­clubs en bal­len wor­den tij­dens de les­sen beschik­baar gesteld.

De jeugd­les­sen wordt gege­ven in groep­jes van circa 6–8 spe­lers, waar­bij tel­kens een ander spel­ele­ment wordt geoe­fend. 

Onze PGA-pro Stu­art Mathie heeft er zicht­baar lol in als hij het jonge grut op een speel­se manier ver­trouwd pro­beert te maken met het golf­spel. In een oog­op­slag ziet hij welke jonge talen­ten hij over een paar jaar terug zal zien bij de trai­nin­gen van de com­pe­ti­tie­teams. Jong geleerd, oud gedaan; het gaat hier zeker op, want de hui­di­ge selec­tie van Old Cour­se Loenen’s eer­ste com­pe­ti­tie­teams telt een aan­tal heel jonge spelers.

Alle kin­de­ren die les krij­gen zijn jeugd­lid van de golf­club. De con­tri­bu­tie, inclu­sief het NGF-lid­maat­schap, bedraagt € 166,-. Dat is inclu­sief 10 prak­tijk- en the­o­rie­les­sen van een uur, waar­bij ze ook de regels in de baan leren ken­nen. Aan het eind van de reeks les­sen kun­nen de jonge gol­fers baan­per­mis­sie krij­gen, zodat zelf­stan­dig of met hun ouders, opa of oma een paar holes kun­nen spe­len. Het enthou­si­as­me is bij veel kin­de­ren zo groot dat ze, vaak in groep­jes, ook na school­tijd komen oefenen.
Dat is een van de voor­de­len van een golf­baan die zo dicht­bij het dorp ligt.

Scroll to top