Bras­se­rie

Wij zijn de bras­se­rie van golf­club Old Cour­se Loenen

In Bras­se­rie Oud Loe­nen kunt u genie­ten van ons ter­ras met prach­tig uit­zicht op de golf­baan, de wei­lan­den, het Amster­dam-Rijn­ka­naal, de flora, fauna van Loe­nen en natuur­lijk goed eten en drin­ken. Wij gebrui­ken uit­slui­tend verse pro­duc­ten en daar waar moge­lijk lokaal, duur­zaam en/of bio­lo­gisch. Door u de keuze te geven welke bij­ge­rech­ten u wel of niet wenst te gebrui­ken voor­ko­men we dat goede pro­duc­ten wor­den weggegooid.
Door ons ambach­te­lijk berei­dings­pro­ces in com­bi­na­tie met deze hoge kwa­li­teit ingre­di­ën­ten kun­nen span­nen­de smaak­nu­an­ces ontstaan.

Voor­als­nog gel­den de vol­gen­de maat­re­ge­len in het kader van covid-19:

  • De ope­nings- en (strik­te) slui­tings­tij­den van het res­tau­rant en ter­ras zijn:
    dins­dag t/m zon­dag 10:00 — 22:00 uur: ’s maan­dags: 12:00–18:00 uur.
  • Reser­ve­ren is ver­plicht: mon­de­ling, tele­fo­nisch (0294 237602) of per e‑mail: info@brasserieoudloenen.nl
  • Wacht op een mede­wer­ker voor­dat u het res­tau­rant of ter­ras betreedt. Hij/zij zal een vaste zit­plaats aanwijzen.
  • Tij­dens het lopen naar/van uw tafel dient een mond­kap­je te wor­den gedragen.
  • Aan een tafel mogen maxi­maal 4 men­sen zit­ten, op min. 1,5 meter afstand van elkaar (m.u.v. gezinsleden).
  • Volg naar/van het res­tau­rant en ter­ras de aan­ge­ge­ven routes.
Brasserie-OCL_0137-LR
Scroll to top