Ach­ter het nieuws

Met dank aan ‘het Rijks’

Tij­dens de lock down van baan en club­huis­res­tau­rant is op veel manie­ren van de nood een deugd gemaakt. Vorig jaar werd de dri­ving range geres­tau­reerd en naar mate de slui­ting lan­ger leek te gaan duren is beslo­ten om ook het club­huis­res­tau­rant een flin­ke opknap­beurt te geven. Een team vrij­wil­li­gers en …
Lees ver­der »»»

Niet over het hoofd te zien

‘De orchi­dee die over het hoofd is gezien’ is de let­ter­lij­ke ver­ta­ling van Dac­ty­lor­hi­za prae­ter­mis­sa, ofte­wel riet­or­chis. Toch staat een prach­tig exem­plaar van dit pur­per­ro­ze han­de­kens­kruid momen­teel in al haar open­heid te stra­len langs een van de water­par­tij­en bij hole 8. Alhoe­wel de riet­or­chis in Bel­gië en som­mi­ge delen van …
Lees ver­der »»»

EXAMENVREES?

Even niets te gol­fen? Op de web­si­te GOLF.NL staat een leuke regel­test. Ofte­wel, doe voor de lol nog eens het rege­lexa­men. Weet je ze nog alle­maal, die soms best las­ti­ge eti­quet­te­vra­gen? Of: hoe zit het ook alweer pre­cies in de bun­kers en de hin­der­nis­sen. En wat is ook al weer …
Lees ver­der »»»

Heren­och­tend in corona-tijd

De Heren­com­mis­sie heeft tij­dens de lange peri­o­de van coro­na-beper­kin­gen in de baan en in het club­huis niet bij de pak­ken neer­ge­ze­ten en heeft met ver­schil­len­de spel­vor­men de Heren van de dins­dag­och­tend toch vaak de baan in gekre­gen. Tij­dens de eer­ste lock­down, in de zomer­maan­den van 2020, speel­den we de PAT-com­pe­ti­tie (Playing …
Lees ver­der »»»

Meten is weten

De FlightSco­pe als hulp­mid­del      Het was nog win­ter toen ik, net als alle ove­ri­ge deel­ne­mers aan het ‘Samen Trai­nen’ pro­gram­ma, door pro Mary­o­no werd uit­ge­daagd om mee te doen aan een wed­strijd­je pit­chen. Wie van al zijn cur­sis­ten in die week de mees­te pun­ten behaal­de, door zo dicht …
Lees ver­der »»»

Spij­kers met koppen

Een toe­pas­se­lij­ker titel is niet denk­baar. Want die zijn in het club­huis de afge­lo­pen maan­den — let­ter­lijk en figuur­lijk — gesla­gen. Ergens van­uit een hoek­je in het totaal gestrip­te club­huis klinkt het lied­je van Ed en Wil­lem Bever over een nijp­tang en een water­pomp­tang. Wil­gerd de Rui­ter mon­teert al neu­ri­ënd …
Lees ver­der »»»

Nyen­ro­­de-stu­­den­­ten in de leer bij Golf Academy

                                                                                                    …
Lees ver­der »»»

Ope­ra­tie ‘Bonte Piet’

Een nest ter groot­te van een kuil­tje in de grond is genoeg voor een schol­ek­ster­paar om de vreug­de van de lente om te zet­ten in gezins­uit­brei­ding. En voor de keuze van een leg­plaats is een schol­ek­ster, ook wel Bonte Piet genoemd, door­gaans niet al te kies­keu­rig. Het was daar­om maar goed dat …
Lees ver­der »»»

King Cheetah

        Caro­li­ne van Wezel, OCL-lid en ’Afri­ka lover’, bezocht twee jaar gele­den in Zuid-Afri­ka het HESC, het ‘Hoed­spruit Endan­ge­red Spe­cies Cen­tre’. Zij stond daar oog in oog met een jonge King Cheetah, een van de zeld­zaams­te die­ren ter wereld. Het dier kan snel­he­den berei­ken van meer dan …
Lees ver­der »»»
Scroll to top