Friends

Wel­kom bij Busi­ness Friends Loenen

Mis­schien her­ken je het. Op de buurt­bor­rel spreek je men­sen die een eind­je ver­der­op wonen. In al die jaren heeft het con­tact niet ver­der heeft gereikt dan een vrien­de­lij­ke zwaai tij­dens het langs­rij­den. Het gesprek gaat over de gezel­lig­heid — en mis­schien ook wel pro­bleem­pjes — in de buurt en ter­loops kom je erach­ter dat er veel meer inte­res­san­te raak­vlak­ken zijn.
Zo gaat dat door­gaans. Ove­ri­gens niet alleen bij een buurtborrel.

Met een soort­ge­lij­ke gedach­te is bij Golf­club Old Cour­se Loe­nen (OCL) enke­le jaren gele­den ‘Busi­ness Friends Loe­nen’ (BFL) opge­richt. Een gezel­schap van inmid­dels meer dan 50 onder­ne­mers en busi­ness pro­fes­si­o­nals uit de regio, die daar­naast ook nog iets met ‘golf’ hebben.
Vier keer per jaar komen ze op een maan­dag­mid­dag bij­een om te gol­fen en daar­na gezel­lig na te pra­ten. Het club­huis­ter­ras met een rust­ge­vend uit­zicht leent zich daar uit­ste­kend voor. Aan de oost­kant een blik op het rus­tie­ke Loe­nen aan de Vecht en in het wes­ten de ‘voort­va­ren­de’ eco­no­mie in het Amster­dam-Rijn­ka­naal. Een prima plek om, onder het genot van een drank­je en hapje, aller­lei erva­rin­gen uit te wis­se­len en elkaar te inspireren.

Tij­dens de BFL-bij­een­kom­sten spe­len we een ronde golf, pra­ten elkaar bij en luis­te­ren naar een inspi­re­ren­de gast­pre­ker, waar­na geza­men­lijk de maal­tijd kan wor­den gebruikt. Ook is er volop ruim­te voor pre­sen­ta­ties door BFL-leden.
Het sei­zoen wordt tra­di­ti­o­neel afge­slo­ten met een gala­di­ner bij ster-res­tau­rant ‘Het Amster­dam­mer­tje’ in Loe­nen, waar­bij een cha­ri­ta­tief doel cen­traal staat en de over all-win­naar van de vier golf­wed­strij­den in het vro­lijk getin­te BFL-jasje wordt gehezen.

Met ande­re woor­den: woon, werk of onder­neem je in de omge­ving van Loe­nen aan de Vecht, voel je je ver­bon­den met de streek, houd je van gol­fen en een goed gesprek, meld je dan aan als lid van Busi­ness Friends Loenen.
Het lid­maat­schap van BFL biedt tevens de moge­lijk­heid om jouw bedrijfs­naam op het Busi­ness Friends Loe­nen-bord bij de ingang van de golf­baan te plaatsen.

Een per­soon­lijk BFL-lid­maat­schap kost € 285,-, excl. BTW, per sei­zoen. Bedrijfs­le­den van Golf­club Old Cour­se Loe­nen (OCL) zijn auto­ma­tisch lid van BFL. Ove­ri­gens hoeft men geen lid te zijn van OCL om lid te kun­nen wor­den van de BFL. Invi­tees van BFL-leden zijn, indien ruim­te, wel­kom tegen beta­ling van een bij­dra­ge voor de bor­rel en/of green fee.

  • De vier bij­een­kom­sten hou­den in:
  • Deel­na­me aan een 9 holes-wed­strijd met ‘beat the pro’-contest of golf­cli­nic onder lei­ding van head pro Stu­art Mathie.
  • Elke wed­strijd een inte­res­san­te prijzentafel.
  • Een bor­rel met lek­ke­re hap­jes en twee gra­tis drankjes.
  • Een business‑, sport‑, of levens­ver­haal van een aan­spre­ken­de persoonlijkheid.Op 28 juni, de eer­ste bij­een­komst van 2021, is dat een pre­sen­ta­tie van Zig­goS­port­Golf-pre­sen­ta­tor en golf­pro John Woof.
  • De moge­lijk­heid om deel te nemen aan de geza­men­lijk maal­tijd, die de chef kok van de bras­se­rie spe­ci­aal voor BFL-deel­ne­mers bereidt.

Geïn­te­res­seerd?
e: info@oldcourseloenen.nl
t: 0294 23 76 02

NB: Het door­gaan van BFL-acti­vi­tei­ten of onder­de­len daar­van is uiter­aard afhan­ke­lijk van de op dat moment gel­den­de corona-maatregelen.

Scroll to top