Hos­pi­ta­li­ty team

Wel­kom op Old Cour­se Loenen

Gast­vrij­heid en gezel­lig­heid staan bij Old Cour­se Loe­nen (OCL) hoog in het vaan­del. Daar­om hech­ten wij eraan dat nieu­we leden, maar ook bezoe­kers, zich snel thuis voe­len en hun weg vin­den bin­nen onze club.
Het Hos­pi­ta­li­ty Team zorgt hier­voor en bestaat uit een aan­tal leden-vrij­wil­li­gers van OCL.
Als een nieuw lid het op prijs stelt, kan hij/zij gekop­peld wor­den aan een ‘buddy’ uit het Hos­pi­ta­li­ty Team. Ook samen een ronde golf spe­len of het hel­pen intro­du­ce­ren bij club­wed­strij­den en eve­ne­men­ten beho­ren tot de mogelijkheden.

De leden van het Hos­pi­ta­li­ty Team kun­nen ook een aan­spreek­punt vor­men voor gast-groe­pen die Old Cour­se Loe­nen bezoe­ken. De gast­vrou­wen en ‑heren kij­ken waar even­tu­eel onder­steu­ning of uit­leg gewenst is en zor­gen samen met het secre­ta­ri­aat en de mar­s­hal dat hun ronde op een pret­ti­ge manier verloopt.

Wilt u als nieuw lid of gast con­tact heb­ben met het Hos­pi­ta­li­ty Team, bel dan 0294–237600 of stuur een e‑mail aan info@oldcourseloenen.nl

Scroll to top