Over de Club

De golf­baan en de club

Old Cour­se Loe­nen is een 9 holes-golf­baan met NGF A‑status, gele­gen aan de rand van het dorp Loe­nen aan de Vecht (gemeen­te Sticht­se Vecht),
op steen­worp afstand van Amster­dam, Utrecht en Hilversum.
De golf­baan, ont­wor­pen door Alan Rijks als een zoge­noem­de ‘in-land-links cour­se’, heeft uit­da­gin­gen voor zowel begin­nen­de als gevor­der­de spelers.
In de baan kan wor­den geno­ten van weid­se ver­ge­zich­ten met een grote vari­a­tie aan flora en fauna. Vanaf het ter­ras van het stijl­vol­le clubhuis
heeft men een fas­ci­ne­rend uit­zicht op het dorp en de sche­pen in het Amsterdam-Rijnkanaal.

De golf­club heeft onge­veer 700 ‘gewo­ne’ en ‘bui­ten­ge­wo­ne’ leden, waar­on­der zo’n 130 jeugd- en junior(+)-leden.
In janu­a­ri 2020 is voor een toe­kom­sti­ge uit­brei­ding van de golf­baan 14 hec­ta­re grond, gren­zend aan de hui­di­ge baan, aangekocht.

Wed­strij­den en ande­re activiteiten:
Club­wed­strij­den wor­den onge­veer een maand van tevo­ren aan­ge­kon­digd op de Wed­strijd­pa­gi­na, waar tevens kan wor­den inge­schre­ven (Leden-inlog > eGolf4u).
De dins­dag­och­tend is gere­ser­veerd voor ‘de Heren’; de Dames spe­len op don­der­dag­mid­dag hun onder­lin­ge wedstrijden.
Een heel popu­lai­re inloop-wed­strijd is de MIDI, op elke woens­dag­na­mid­dag en vroe­ge avond (april tot september).
Deel­na­me staat open voor alle leden, maar om teleur­stel­ling te voor­ko­men kan beter voor­af even con­tact wor­den opge­no­men met een van de betref­fen­de com­mis­sie-leden. Er kan immers een spe­ci­a­le wed­strijd zijn gepland, die niet in de offi­cie­le wed­strijd­ka­len­der staat vermeld.

 

Golf is weer thuis

In tegen­stel­ling tot de jonge leef­tijd van de golf­baan (opge­richt in 2007) kent Loe­nen aan de Vecht een golf­ge­schie­de­nis die terug­gaat tot het jaar 1297.

 

Vol­gens over­le­ve­ring heeft de moord op Graaf Flo­ris V in 1296 indi­rect geleid tot het ont­staan van het wereld­wij­de golf­spel. De moor­de­naars ver­schan­sten zich op hun vlucht van­uit Mui­der­berg in kas­teel Kro­nen­burg in Loe­nen aan de Vecht, maar uit­ein­de­lijk werd hoofd­ver­dach­te Gerard van Vel­sen een jaar later opge­pakt en in een bespij­ker­de ton door de straat­jes van het dorp gerold.
Ter her­in­ne­ring aan deze gebeur­te­nis zou gedu­ren­de vele jaren op 26 decem­ber in Loe­nen aan de Vecht een colf­wed­strijd tus­sen twee ploe­gen van vier, met hou­ten bal­len en gekrom­de stok­ken, zijn gespeeld over de route die met de ton door de smal­le straat­jes was afgelegd.

Het colf­spel ver­spreid­de zich allengs over de Neder­lan­den. Veel gemeen­te­lijk ver­or­de­nin­gen bevat­ten sinds­dien speel­ver­bo­den met stok en bal in stra­ten en op plei­nen, van­we­ge het grote aan­tal gebro­ken rui­ten. Hol­land­se vis­sers zou­den het spel op hun vrije dagen aan de Schot­se oost­kust heb­ben geïn­tro­du­ceerd. Ze put­ten daar­bij de bal in een cuyl. Hoe Hol­land­ser wil je het hebben.

De Schot­ten schreeu­wen dit ‘geboorte’-verhaal niet van de daken. Enigs­zins begrij­pe­lijk, want zij heb­ben de golf­sport uit­ein­de­lijk ‘gemaakt’ tot wat het nu is. Toch is iets van de Hol­land­se oor­sprong terug te vin­den in een beschei­den hoek­je van het Bri­tish Golf Muse­um in St Andrews.
Ook de beroem­de Schot­se gol­fer Colin Mont­go­me­rie heeft zich, tij­dens een van de Dutch Opens waar­aan hij deel­nam, laten ont­val­len dat ‘Golf is born in Hol­land, but made in Scotland’.

Dit ver­haal is slechts de over­le­ve­ring van een meer dan 700 jaar oude geschiedenis.

Wat we wél heel zeker weten over gol­fen bij Old Cour­se Loe­nen in Loe­nen aan de Vecht is het volgende:
• een prach­ti­ge 9‑holes baan met A‑status van de NGF
• een uit­brei­ding van de golf­baan op komst
• een infor­me­le, gezel­li­ge, gast­vrije club met een fraai, stijl­vol gebouwd clubhuis
• een Golf Aca­de­my met prima oefen­fa­ci­li­tei­ten en gerich­te trainingen
• een gast­vrije Bras­se­rie Oud Loe­nen, die toe­gan­ke­lijk is voor ieder­een en daar­naast gele­gen­heid biedt voor prive-bij­een­kom­sten van leden met hun gasten
• een actief club­le­ven met veel acti­vi­tei­ten, zoals deel­na­me aan de NGF-com­pe­ti­tie en diver­se clubwedstrijden
• leden van Old Cour­se Loe­nen heb­ben gra­tis speel­recht bij acht ande­re 9 holes-golf­clubs van De GolfAl­li­an­tie (zie: www.golfalliantie.nl)

De his­to­ri­sche colf­wed­strijd anno 1297 werd in 2017, ter gele­gen­heid het 10-jarig bestaan van golf­club Old Cour­se Loenen,
opnieuw gespeeld in de straat­jes van Loe­nen aan de Vecht.

Scroll to top