Green­fee

Tarie­ven gastspelers:

Leden van A- of B‑clubs beta­len € 60,- per 18 holes of € 35,- per 9 holesemmer golfballen en club
Het tarief voor intro­du­cés bedraagt € 30,- per 9 of 18 holes
Alle ande­ren: € 70,- per 18 holes of € 45,- per 9 holes

Voor green­fee­spe­lers (inclu­sief intro­du­cés) en voor dege­nen die les heb­ben (gehad) is de dri­ving range vrij toegankelijk.
In ove­ri­ge geval­len is een bezoek aan de dri­ving range alleen moge­lijk op intro­duc­tie van een lid van OCL (tegen beta­ling van € 5,-).

Buggy cq. han­di­cart-huur: op aanvraag

Groe­pen

De golf­baan en ove­ri­ge faci­li­tei­ten zijn uiter­ma­te geschikt voor het hou­den van gast­wed­strij­den en golf­cli­nics, al of niet in com­bi­na­tie met een lunch of diner.
Een gast­wed­strijd is een golf­wed­strijd waar­aan geen leden van Old Cour­se Loe­nen deel­ne­men. Deel­ne­mers moe­ten mini­maal in het bezit zijn van han­di­cap 45. Wij bie­den hier­voor van maan­dag tot en met vrij­dag de moge­lijk­heid, althans voor zover de bezet­ting van de baan dit toelaat.
Voor het orga­ni­se­ren van een gast­wed­strijd en de beschik­ba­re tij­den en tarie­ven dient u con­tact op te nemen met het secre­ta­ri­aat: info@oldcourseloenen.nl .

Intro­duc­tie

Ieder ‘gewoon’ lid van OCL mag op week­da­gen maxi­maal twee niet-leden, die in het bezit zijn van een club­han­di­cap 54 of een NGF-han­di­cap, intro­du­ce­ren. In het week­end en op feest­da­gen is voor deze intro­du­cés een mini­ma­le hcp van 30 ver­eist en is dit uit­slui­tend moge­lijk voor 10.30 uur of na 15.00 uur. Intro­duc­tie kan alleen indien er geen wed­strij­den zijn en de druk­te in de baan het toelaat.

Het tarief bedraagt € 30 per 9 of 18 holes. Iemand die geen lid is van OCL mag maxi­maal drie keer per jaar geïn­tro­du­ceerd wor­den tegen het intro­duc­tie­ta­tief, daar­na wordt het nor­ma­le tarief in reke­ning gebracht.

Een lid met drie of meer intro­du­cés wordt als groep beschouwd. Start­tij­den voor een groep die­nen voor­af bij het club­se­cre­ta­ri­aat te wor­den aan­ge­vraagd. Een groep mag uit maxi­maal 20 per­so­nen (vijf maal een vier­bal) inclu­sief lid / leden bestaan. De green­fee voor de eer­ste drie intro­du­cés per lid bedraagt € 30; voor elke spe­ler meer is dit € 40 p/p.
Uit­zon­de­rin­gen daar­ge­la­ten wor­den start­tij­den voor groe­pen alleen toe­ge­we­zen tij­dens stil­le uren. Ech­ter niet in het week­end en op vrijdagmidag.

Het intro­du­ce­ren­de lid is te allen tijde ver­plicht om mee te spelen.

Leden die met gas­ten spe­len zon­der voor­af green­fee te heb­ben betaald, wor­den geschorst en kun­nen bij her­ha­ling wor­den geroyeerd.

Scroll to top