Baan

DE BAAN

Bekijk onze prach­ti­ge baan gele­gen in Loe­nen aan de Vecht
Open 7 dagen per week

Leden kun­nen altijd spe­len, voor de green­fee rege­ling gelie­ve u te kij­ken onder gasten

Prach­ti­ge 9 holes baan

De baan is een van de kern­waar­des van onze ver­e­ni­ging. Onze baan is een oer-Hol­land­se pol­der­baan, met glooi­en­de fair­ways, waar heu­vel­tjes en diver­se water­par­tij­en zijn aan­ge­bracht. De smal­le holes in com­bi­na­tie met de wind, de water­par­tij­en en ver­ra­der­lij­ke rough bepa­len in hoge mate de moei­lijk­heids­graad. De baan biedt diver­se weid­se ver­ge­zich­ten en de natuur en rust heb­ben inmid­dels een geva­ri­eer­de hoe­veel­heid klein wild, weide- en water­vo­gels gelokt. Een pol­der­baan wordt in mooi­e­re bewoor­din­gen ook wel een Inland Links­cour­se genoemd gezien de ken­mer­ken­de domi­nan­te fac­tor van de wind.

 

De baan van Old Cour­se Loe­nen kent 9 uit­da­gen­de holes (A- sta­tus) die prach­tig onder­hou­den zijn dank­zij De Rid­der en ons eigen team. Aan­ge­zien het een pol­der­baan betreft wor­den de negen holes ook in lijn hier­mee vorm­ge­ge­ven en onder­hou­den. Dit houdt con­creet in: een open karak­ter, met niet te veel bomen en strui­ken, een ruige rough en rela­tief diepe bun­kers (tegen het weg­waai­en van het zand).

Old Cour­se Loe­nen werkt voor­als­nog met start­tij­den in ver­band met de coro­na regels,
niet-leden gelie­ve bij het secre­ta­ri­aat te infor­me­ren naar de beschik­ba­re speelmogelijkheden.
Scroll to top