Waar­om het WERELD HANDICAP SYSTEEM?

De reis­lus­tig­heid van gol­fers over de hele wereld heeft ertoe geleid dat de R&A en USGA, de twee orga­ni­sa­ties die de regels in de golf­sport bepa­len, wereld­wijd één sys­teem gaan han­te­ren voor de regi­stra­tie van han­di­caps: het Wereld Han­di­cap Sys­teem (WHS).
Per 1 janu­a­ri 2021 wordt het WHS ook in Neder­land ingevoerd.

De han­di­cap-com­mis­sie van Old Cour­se Loe­nen*) heeft de her­se­nen gekraakt over de vrij uit­voe­ri­ge inhoud van dit WHS en kwa­men tot een samen­vat­ting die alle leden per e‑mail is toegestuurd.
Heel in ’t kort komt het erop neer dat per 1 janu­a­ri a.s. de han­di­cap van elke spe­ler opnieuw wordt bepaald aan de hand van de beste 8 sco­res van de laat­ste 20 qua­li­fying kaar­ten (sinds 2016). Als min­der dan 9 sco­res staan gere­gi­streerd, dan bere­kent het WHS een ‘eer­ste’ handicap.

Je kunt je er, aan de hand van het WHS-regle­ment (zie www.ngf.nl/whs), nog ver­der in ver­die­pen, maar kunt natuur­lijk ook ‘de com­pu­ter’ het reken­werk laten doen. En daar zou­den wij het hier ook bij kun­nen laten.
Toch wil­len we er heel kort een paar nieuw­tjes uitlichten:

  • Een spe­ler moet zoals gebrui­ke­lijk zijn/haar score (het aan­tal sla­gen per hole of een streep) invoe­ren in het soft­wa­re­pro­gram­ma dat hij of zij daar­voor (ook nu reeds) gebruikt. De WHS-han­di­cap wordt ver­vol­gens auto­ma­tisch bere­kend aan de hand van dat ‘dag­resul­taat’ (een nieu­we term).
  • De maxi­ma­le WHS-han­di­cap wordt 54, ook voor hen die thans een han­di­cap van 36 of lager hebben.
  • In het WHS zijn mecha­nis­men inge­bouwd die extre­me stij­gin­gen of dalin­gen van iemands han­di­cap voorkomen.
  • ‘Excep­ti­o­nal sco­res’, ofte­wel uit­schie­ters, wor­den aan de hand van alle dag­sco­res per baan door het WHS getoetst met de Playing Con­di­ti­ons Cal­cu­la­ti­on (PCC). Dit om extre­me con­di­ties, zoals het weer of de set-up van de baan, mee te kun­nen nemen bij de bepa­ling van het defi­ni­tie­ve ‘dag­resul­taat’ van elke spe­ler. Deze nacal­cu­la­tie wordt, op elke baan, in de nacht na een speel­dag gedaan en zono­dig op de han­di­cap van de betref­fen­de spe­ler toegepast.

Een ander nieu­wig­heid­je is dat vanaf 1 janu­a­ri 2021 qua­li­fying kaar­ten over 9 tot en met 18 gespeel­de holes kun­nen wor­den inge­voerd. Een pret­tig idee, omdat het soms op hole 11 holes net iets te hard regent, de behoef­te aan kof­fie of iets ster­kers na hole 13 wel erg groot wordt of de ver­moeid­heid op de 17e defi­ni­tief toeslaat.

Wat blijft?:
‘Play the ball as it lies, play the cour­se as you find it, and if you can­not do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know the Rules of Golf.’

*): zie de leden­lijst voor hun contactgegevens.

Dit is een bericht van de PR- en Com­mu­ni­ca­tie Com­mis­sie, in over­leg met de H&R‑commissie van OCL.

Scroll to top