Voor­lo­pig geen Damesochtenden

Aan alle dames van Old Cour­se Loenen:

Het is jam­mer, want we waren weer net zo leuk op weg met z’n allen. Maar helaas, de gezel­lig­heid van het elkaar tref­fen en een rond­je spe­len met iemand anders dan je eigen vrien­din is onder de hui­di­ge omstan­dig­he­den nau­we­lijks moge­lijk. Een geslo­ten club­huis­res­tau­rant, het als­maar drei­gen­de coro­na-virus en aan­hou­den­de slech­te weer heb­ben ons doen beslui­ten om voor­lo­pig geen Don­der­dag-Dames­och­ten­den meer te organiseren.

We zit­ten ech­ter niet bij de pak­ken neer en hopen bij een omwen­te­ling van de omstan­dig­he­den snel opnieuw te kun­nen star­ten. We laten jul­lie dat zeker weten.

Dank voor jul­lie deel­na­me en vriend­schap tot nu toe.

Met vrien­de­lij­ke groet
namens de Damescommissie

(12 okto­ber 2020)

Scroll to top