Inschrij­ven voor het RYDER CUP Weekend

 

Op 23, 24 en 26 sep­tem­ber vindt, tege­lijk met de tita­nen­strijd tus­sen de beste gol­fers van de USA en Euro­pa op Whist­ling Straits in Wis­con­sin, op Old Cour­se Loe­nen het RYDER CUP Week­end plaats. En ook bij ons zul­len span­ning en sen­sa­tie niet van de lucht zijn.

Op don­der­dag 23 sep­tem­ber (14:00 uur) orga­ni­seert de Dames­com­mis­sie een Spe­ci­al Ladies Mixed-wed­strijd om de Rid­der Cup.
Voor deze wed­strijd zijn natuur­lijk rid­ders nodig en daar­om nodi­gen wij ook de heren van Old Cour­se Loe­nen van harte uit om mee te doen. Het wordt zo gezegd een wed­strijd van rid­ders met jonk­vrou­wen (teams van 2). De wed­strijd­vorm is een Wis­con­sin Scram­ble, die spre­kend lijkt op de Texas Scramble.

Op vrij­dag de 24e strij­den gespon­sor­de teams van ama­teurs en Neer­lands beste tea­ching pro’s tegen elkaar, waar­bij een nieuw baan­re­cord over 18 holes (thans ‑5) het ultie­me stre­ven is.
Publiek is daar­bij, wel­is­waar aan de zij­lijn, van harte wel­kom (shot­gun: 10:15 uur).
Op de dagen ervoor en erna wor­den wed­strij­den geor­ga­ni­seerd waar­aan alle leden van OCL voor kun­nen meedoen.
De opbreng­sten van de spon­sor­in­kom­sten, deel­na­me­kos­ten en een lote­rij met spec­ta­cu­lai­re prij­zen wor­den geschon­ken aan het Fonds Gehandicaptensport.

De  zon­dag belooft, als de titel van de wed­strijd niet bedriegt, een ver­ras­sen­de en vro­lij­ke wen­ding te krij­gen: The Las Vegas Euro­pol Skin Sin.
Een team­wed­strijd (6‑ballen, 3 tegen 3) op het scherpst van de snede, geheel in Ryder Cup-stijl. Op elk van de 9 holes is 1 punt (‘skin’) te ver­die­nen. Dat klinkt sim­pel, maar deze match­play-vari­ant voelt men­taal aan als een 18 holes wed­strijd. Span­ning en sen­sa­tie ver­ze­kerd dus. 
Nade­re uit­leg aan de wedstrijdtafel.
Er wordt gestart vanaf 11:00 uur. Inschrij­ven, bij voor­keur als team van 3, kan via eGolf4u > Wedstrijden.

Het RYDER CUP-team

Scroll to top