Record opbrengst Handicart-wedstrijd

Sinds lange tijd was er zater­dag 26 juni, na de Han­di­cart-wed­strijd, weer eens een ouder­wets gezel­li­ge nazit op het ter­ras mogelijk! 
De wed­strijd was geor­ga­ni­seerd om de Stich­ting Han­di­cart te steu­nen. Het inschrijf­geld en de vele extra dona­ties wor­den recht­streeks afge­dra­gen aan de Stich­ting. Ook de extra aan­ko­pen zoals mul­li­gans, bun­ker­drops, bal­len en stuk­jes touw (voor de laat­ste cen­ti­me­ters van een ‘gemis­te’ put) komen ten gunste van de Stichting.
De dag heeft dit jaar een record­be­drag van € 729 opgeleverd!

              

    

Voor de twee han­di­carts die bij OCL rond­rij­den dra­gen wij jaar­lijks € 3000 af aan de Stich­ting. Dat is mede moge­lijk dank­zij de kaart­hou­ders, de vele dona­teurs en de bij­dra­ge van deze golfdag.

Aan de 18 holes green­so­me-sta­ble­ford wed­strijd deden 32 leden mee. Veel leden (ook niet-deel­ne­mers) had­den prij­zen beschik­baar gesteld, zodat de opbrengst in zijn geheel naar de Stich­ting kon. Er waren zoveel prij­zen dat alle 32 deel­ne­mers iets in ont­vangst kon­den nemen.


Maar er was natuur­lijk maar één win­nend team, dat bestond uit Hubert Nooy en Fred Knitel (mid­den vlnr). Zij had­den een score van 48 punten.
Op de foto wor­den zij geflan­keerd door Pia van Haren (Han­di­cart Com­mis­sie) en
Myri­am Lem­beck-Poel­ma (re), namens de Wedstrijdcommissie. 

Gebrui­ke­lijk is dat dit win­nen­de team aan de regi­o­na­le- en — moge­lijk — ook de lan­de­lij­ke wed­strijd mee mag doen. Gezien de coro­na-restric­ties is het op dit moment nog onze­ker of deze wed­strij­den dit jaar door zul­len gaan. 

Wij kij­ken in ieder geval terug op een leuke en gezel­li­ge wedstrijd.

Pia van Haren


Over de Stichting Handicart

Missie: De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om hen daarmee in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting deze groep golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven.

Visie: Door middel van eigen bijdragen door de pashouders, donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om eigen Handicarts aan te schaffen. Deze Handicarts worden geplaatst op golfclubs in Nederland (inmiddels 112). Daarnaast huurt Stichting Handicart jaarlijks ook nog bijna 200 golfkarren op 57 banen in Nederland. Deze golfkarren worden vervolgens door de deelnemende banen tegen een laag tarief aan de pashouders van Stichting Handicart ter beschikking gesteld.
Scroll to top