Pro­ject ‘OCL-XL’ van start

Twee jaar gele­den deed zich, min of meer plot­se­ling, de moge­lijk­heid voor om 14 hec­ta­re grond van ‘de buur­man’ aan te kopen. Een kans die zich door­gaans geen twee­de keer voordoet.
Sinds­dien heb­ben, ter voor­be­rei­ding van een uit­brei­ding van onze golf­baan, op aller­lei niveaus bespre­kin­gen plaats­ge­von­den met loka­le en regi­o­na­le overheden.
Dat heeft inmid­dels geleid tot de aan­stel­ling van een pro­ject­groep, die de daad­wer­ke­lij­ke uit­brei­ding op gang moet bren­gen. De leden van deze groep, Michael van den Berg (vz), Lisan­ne Bögels, Igor de Koning en Harold Poel­ma, ver­te­gen­woor­di­gen de leden-diver­si­teit bin­nen Old Cour­se Loe­nen en zijn, ieder op hun eigen vak- en ken­nis­ge­bied, erva­ren in het bege­lei­den van pro­ces­sen en projecten.
Hier­mee is — let­ter­lijk en figuur­lijk — een hob­be­li­ge veld­tocht van start gegaan.


Het pro­ject, met de werk­ti­tel OCL-XL, zal pri­mair lei­den tot de aan­leg van drie extra holes op de grond ten zui­den van hole 6. Een van de eer­ste taken is het opstel­len van een tijd­lijn naar het moment waar­op de nieu­we holes kun­nen wor­den bespeeld. Daar­voor zal ook een gespe­ci­a­li­seerd inge­ni­eurs­bu­reau wor­den inge­scha­keld, dat aan de hand van het eisen­pak­ket van de pro­ject­groep, een spe­ci­fiek plan van aan­pak zal schrij­ven. Tevens advi­seert het bureau bij de aan­be­ste­ding van werk­zaam­he­den en het pro­du­ce­ren van de nodi­ge onder­zoeks­re­sul­ta­ten en docu­men­ten. Er komt bij dit pro­ject immers iets meer kij­ken dan het maken van baan-schet­sen, het bestel­len van een aan­tal bull­do­zers met zand en het inzaai­en van de fair­ways en greens.

Ver­schil­len­de golf­baan-archi­tec­ten heb­ben inte­res­se getoond voor het mógen maken van een ont­werp en er zijn zelfs al vrachtauto’s met zand aangeboden. 
Kort­om, de uit­brei­ding leeft; en niet alleen bin­nen onze golfclub.

Leden en ande­re rela­ties van Old Cour­se Loe­nen, die sug­ges­ties met de pro­ject­groep wil­len delen, kun­nen die — tot het moment dat defi­ni­tie­ve beslis­sin­gen moe­ten wor­den geno­men — per e‑mail indie­nen bij: info@oldcourseloenen.nl onder ver­mel­ding van Pro­ject OCL-XL.

In de Actu­eel Nieuws-rubriek op de web­si­te van Old Cour­se Loe­nen zul­len van tijd tot tijd upda­tes van de vor­de­rin­gen wor­den gepubliceerd.

Foto v.l.n.r.: Jan Wil­lem Lever­stein (bestuurs­lid ‘Baan en Mili­eu’), Michael van den Berg, Lisan­ne Bögels, Igor de Koning en Harold Poelma.

 

Het ‘nieu­we land’.

Scroll to top