Pri­va­cy Statement

www.oldcourseloenen.nl , geves­tigd aan Rijks­straat­weg 171, 3632 AC, Loe­nen aan de Vecht, Neder­land, is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze privacyverklaring.

Con­tact­ge­ge­vens:
info@oldcourseloenen.nl
Rijks­straat­weg 171
3632 AC, Loe­nen aan de Vecht
0294–237600

Per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken
Oldcourseloenen.nl ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens door­dat u gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E‑mailadres
• Bankrekeningnummer
• Ove­ri­ge per­soons­ge­ge­vens die u actief ver­strekt in cor­res­pon­den­tie en telefonisch

Bij­zon­de­re en/of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken
Onze web­si­te en/of dienst heeft niet de inten­tie gege­vens te ver­za­me­len over web­si­te­be­zoe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. Ten­zij ze toe­stem­ming heb­ben van ouders of voogd. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrok­ken te zijn bij de onli­ne acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er gege­vens over kin­de­ren ver­za­meld wor­den zon­der ouder­lij­ke toe­stem­ming. Als u er van over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens heb­ben ver­za­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via info@oldcourseloenen.nl , dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grond­slag wij per­soons­ge­ge­vens verwerken
Oldcourseloenen.nl ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:
• Het afhan­de­len van uw betaling
• U te kun­nen bel­len of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voeren
• U te infor­me­ren over wij­zi­gin­gen van onze dien­sten en producten

Hoe lang we per­soons­ge­ge­vens bewaren
Wij bewa­ren uw gege­vens zolang u klant van ons bent. Dit bete­kent dat wij uw klant­pro­fiel bewa­ren tot­dat u aan­geeft dat u niet lan­ger van onze dien­sten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aan­geeft zul­len wij dit tevens opvat­ten als een ver­geet­ver­zoek. Op grond van toe­pas­se­lij­ke admi­ni­stra­tie­ve ver­plich­tin­gen die­nen wij fac­tu­ren met uw (persoons)gegevens te bewa­ren, deze gege­vens zul­len wij dus voor zolang de toe­pas­se­lij­ke ter­mijn loopt bewaren.

Delen van per­soons­ge­ge­vens met derden
Oldcourseloenen.nl ver­koopt uw gege­vens niet aan der­den en ver­strekt deze uit­slui­tend indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting. Met bedrij­ven die uw gege­vens ver­wer­ken in onze opdracht, slui­ten wij een bewer­kers­over­een­komst om te zor­gen voor een­zelf­de niveau van bevei­li­ging en ver­trou­we­lijk­heid van uw gege­vens. Oldcourseloenen.nl blijft ver­ant­woor­de­lijk voor deze verwerkingen.

Web­hos­ting
Wij nemen web­hos­ting- en e‑maildiensten af van Itsa­lexan­der. Itsa­lexan­der ver­werkt per­soons­ge­ge­vens namens Oldcourseloenen.nl en gebruikt uw gege­vens niet voor eigen doel­ein­den. Wel kan deze par­tij meta­ge­ge­vens ver­za­me­len over het gebruik van de dien­sten. Dit zijn geen per­soons­ge­ge­vens. Itsa­lexan­der heeft pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len geno­men om ver­lies en onge­oor­loofd gebruik van uw per­soons­ge­ge­vens te voor­ko­men. Voor de digi­ta­le inschrij­ving voor leden maken wij gebruik van Formdesk.nl. Deze par­tij heeft pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len getrof­fen om mis­bruik, ver­lies en cor­rup­tie van uw en onze gege­vens zoveel moge­lijk te voor­ko­men. Form­desk en ItsA­lexan­der heb­ben geen toe­gang tot ons post­vak en wij behan­de­len al ons e‑mailverkeer vertrouwelijk.
Om te zien wat Form­desk en ItsA­lexan­der met per­soons­ge­ge­vens doet, kunt u hun pri­va­cy­ver­kla­rin­gen inzien.

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken, die wij gebruiken
oldcourseloenen.nl gebruikt alleen tech­ni­sche, func­ti­o­ne­le coo­kies en ana­ly­ti­sche coo­kies die geen inbreuk maken op uw pri­va­cy. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste bezoek aan deze web­si­te wordt opge­sla­gen op uw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­te en uw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­voor­beeld uw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­si­te opti­ma­li­se­ren. U kunt zich afmel­den voor coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen van uw brow­ser verwijderen.

Soci­a­le knoppen
Op de web­si­te zijn knop­pen opge­no­men om pro­duc­ten te kun­nen pro­mo­ten of delen op o.a. Facebook en Lin­kedIn. Deze knop­pen zijn code van de soci­a­le media zelf, en maken gebruik van een coo­kie. Deze coo­kie ont­houdt dat u inge­logd bent zodat u niet elke keer op Twit­ter of Facebook hoeft in te log­gen. Om te zien wat zij met per­soons­ge­ge­vens doen die zij met deze code bin­nen krij­gen, kunt u de pri­va­cy­ver­kla­rin­gen van Twit­ter en Facebook (welke regel­ma­tig kun­nen wij­zi­gen) inzien.

Foto’s
Bij deel­na­me aan wed­strij­den of bij deel­na­me aan acti­vi­tei­ten van de club kun­nen foto’s van u wor­den gemaakt door der­den. Wij plaat­sen deze op het bescherm­de deel van onze site en zul­len deze slechts gebrui­ken met uw toe­stem­ming voor com­mu­ni­ca­tie naar bui­ten toe. Voor foto’s van kin­de­ren onder 16 jaar schrijft de wet toe­stem­ming van de ouders voor.
Wan­neer uw naam onder de foto wordt geplaatst, zal dat in over­leg met u gebeu­ren. Mocht u onver­hoopt bezwaar maken tegen 1 of meer­de­re geplaatste foto’s dan kunt u dit mel­den bij info@oldcourseloenen.nl  Wij zul­len dan zo spoe­dig moge­lijk de genoem­de foto’s verwijderen.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen
U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te laten ver­wij­de­ren. Daar­naast heeft u het recht om uw even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door ons bedrijf en heeft u het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat u bij ons een ver­zoek kunt indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van u beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar u of een ander, door u genoem­de orga­ni­sa­tie, te stu­ren. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gege­vens­over­draag­baar­heid of heeft u ande­re vragen/opmerkingen over de gege­vens­ver­wer­king, stuur dan een gespe­ci­fi­ceerd ver­zoek naar info@oldcourseloenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inza­ge door u is gedaan, vra­gen wij u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs bij het ver­zoek mee te stu­ren. Maak in deze kopie uw pas­fo­to, MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van uw pri­va­cy. Oldcourseloenen.nl zal zo snel moge­lijk, maar in ieder geval bin­nen vier weken, op uw ver­zoek rea­ge­ren. Oldcourseloenen.nl wil u er tevens op wij­zen dat u de moge­lijk­heid hebt om een klacht in te die­nen bij de nati­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de vol­gen­de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij per­soons­ge­ge­vens beveiligen
Oldcourseloenen.nl neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan.
In het bij­zon­der nemen wij de vol­gen­de maatregelen:
– Toe­gang tot per­soons­ge­ge­vens wordt afge­schermd met een gebrui­kers­naam en wachtwoord
– Wacht­woor­den wor­den door mid­del van onom­keer­ba­re has­hing opgeslagen
– De fysie­ke toe­gang tot de ser­vers waar de gege­vens zijn opge­sla­gen, is beperkt tot geau­to­ri­seer­de personen.
Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er zijn aan­wij­zin­gen van mis­bruik, neem dan con­tact met ons op via info@oldcourseloenen.nl.

Scroll to top