Pio­niers van de 21 eeuw

Meer dan 50 leden van Old Cour­se Loe­nen heb­ben zater­dag tij­dens de Super Cross Coun­try ken­nis kun­nen maken met een paar nieu­we uit­hoe­ken van de golfbaan.
Ploe­gend, als waren het pio­niers uit de 19e eeuw, trok­ken zij het onlangs aan­ge­koch­te ‘nieu­we land’ in. Hun golf­trol­leys, als de huif­kar­ren van wel­eer, duw­den zij moei­zaam door het onont­gon­nen land; op naar de golf­vlag, die als sym­bool van de toe­komst aan de ein­der was geplant. De aan­blik van de naar hun bal­len speu­ren­de gol­fers leek nog het meest op het zoe­ken naar kie­vits­ei­e­ren en ande­re natuur­lij­ke spe­ci­men, want er zal nog heel wat grond moe­ten wor­den ver­zet alvo­rens daar seri­eus kan wor­den gegolfd.
Maar het idee van de wed­strijd­com­mis­sie, om op deze manier ken­nis te maken met het toe­kom­sti­ge Old Cour­se Loe­nen, sloeg gewel­dig aan.

Nau­we­lijks beko­men van de dras­si­ge erva­ring in het Nieu­we Land, leid­de de golf-trail via de meest vreem­de rou­tes naar een ande­re uit­hoek van het com­plex: Sjoerd’s Place, het zoge­noem­de scha­pen­veld­je naast de hoofd­in­gang. Zowel heen als terug moesten ver­ken­ners voor­uit wor­den gezon­den om de rich­ting van het vol­gen­de shot aan te geven en de bal daar­na ook nog terug te vin­den. De spe­lers moe­ten daar­bij onge­veer dezelf­de bele­ving heb­ben gehad als de Hol­land­se vis­sers die eeu­wen gele­den het spel met gekrom­de stok en bal van­uit Loe­nen aan de Vecht naar het ruige land aan de Schot­se oost­kust expor­teer­den. Met alle gevol­gen van dien …

Enfin, een dagje waar­op menig gol­fer weer even met beide benen op de ruige grond werd gezet.
Met dank aan Göran en Gerard, die hal­ver­we­ge met soep en drank­jes ‘to go’ klaarston­den om de avon­tu­riers vol goede moed het laat­ste deel van hun expe­di­tie te doen voltooien.

O ja; er was ook nog een uitslag:
1ste prijs: het team van Danny van der Berg met Ann Das, Anne­lien Zwiers en Cees van der Voorden.
Twee­de wer­den Mat­thijs Babe­liows­ky, Wilma Poel­ma, Hele­ne Prop­sma en Gerard Bienfiet.

Ga voor meer foto’s (van Arjen Zweedijk, Nicole van Twuijver en Ruud Taal) naar de Gallery (oldcourseloenen.nl/gallery)
Scroll to top