Ook indi­vi­du­e­le inschrij­vin­gen moge­lijk voor ProAm


In aan­loop naar het OCL RYDER CUP Week­end, op 25 en 26 sep­tem­ber, waar­aan alle leden van Old Cour­se Loe­nen kun­nen mee­doen (en waar­over in een later sta­di­um meer), zal onze golf­baan op vrij­dag 24 sep­tem­ber 2021 het toneel zijn van het 18 holes RYDER CUP ProAm.

Gespon­sor­de flights, elk aan­ge­vuld met een gere­nom­meer­de Neder­land­se golf­pro­fes­si­o­nal, zul­len op jacht gaan naar het indi­vi­du­e­le baan­re­cord (-5) dat op naam staat van Stu­art Mathie.
Uiter­aard wordt er ook een Pro + Am-klas­se­ment opgemaakt.
Daar­naast is er een Beat the pro- en putt-con­test voor de ama­teur­spe­lers. 

Maar dat is slechts het spor­tie­ve deel van deze vol­le­dig ver­zorg­de golfdag.
Niet alleen zul­len ieders golf­kwa­li­tei­ten wor­den be-proefd, maar er zal ook vol­doen­de kun­nen wor­den ge-proefd. En, natuur­lijk is er een rijk gevul­de prij­zen­ta­fel en een loterij.

De aan­mel­ding van gespon­sor­de flights (3 spe­lers) loopt voor­spoe­dig, maar op veel­vul­dig ver­zoek zijn ook indi­vi­du­e­le inschrij­vin­gen moge­lijk. De orga­ni­sa­tie zorgt dan voor het samen­stel­len van flights, inclu­sief een Pro. De kos­ten per spe­ler zijn € 500,-, excl. 9% BTW.

Mee­doen is uiter­aard belang­rijk — en win­nen min­stens zo -, maar het gaat op deze dag voor­al om de opbrengst, die ten goede komt aan het Fonds Gehandicaptensport.

We zien uw aan­mel­ding met belang­stel­ling tege­moet: info@oldcourseloenen.nl

Namens het bestuur van
golf­club Old Cour­se Loenen

Dirk Jan van der Hoe­den, voorzitter

Scroll to top