Om-en-Om stra­lend van start

Net zo stra­lend als de zon stond Herenochtend’s wed­strijd­lei­der Bram van Vliet van­och­tend bij hole 1 om de 57 deel­ne­mers, flight voor flight, aan zijn nieuw­ste golf-inven­tie, de ‘Om en Om’-com­pe­ti­tie, te verwelkomen.
Eer­der al in coro­na-tijd bedacht hij, samen met zijn Heren­com­mis­sie-kom­pa­nen Harry Vos, Jan Theu­nis­sen en Lam­bert Thiry, de PAT (playing apart together)- en de AMP (alter­na­tie­ve matchplay)-competitie, ten­ein­de lock downs en ande­re belem­me­ren­de maat­re­ge­len enigs­zins draag­lijk te kun­nen overbruggen.
En Bram zou Bram niet zijn als er geen ludie­ke spel­vorm was bedacht. Hij slaag­de er zelfs in om een nieu­we vari­ant te beden­ken op alle reeds bestaan­de green­so­me-spel­vor­men, zodat de spe­lers behal­ve een hart onder riem ook nog een ver­ba­le gebruiks­aan­wij­zing mee de baan in kregen.

Het meest bij­zon­de­re van de Om-en-Om-com­pe­ti­tie is mis­schien nog wel het ont­bre­ken van een inschrijf­pro­ce­du­re; alle vaste leden van ‘De Heren­och­tend’ kun­nen sim­pel­weg alleen maar uitschrij­ven voor deze Om-en-Om-wed­strijd. Want zo gaat dat bij de immens popu­lai­re Heren­och­tend (althans, zolang geen shot­guns en gezel­li­ge nazits met prijs­uit­rei­kin­gen moge­lijk zijn).

De vol­gen­de Om-en-Om staat gepland voor 4 mei.
Uitschrij­ven (🤗) is moge­lijk vanaf nu.

(20 april 201)
Scroll to top