Nyen­ro­de-stu­den­ten in de leer bij Golf Academy

                                                                                                               
Het is nau­we­lijks bekend, maar bin­nen de gemeen­te Sticht­se Vecht bestaat nóg een golf­club; ouder zelfs dan Old Cour­se Loenen.

De eer­lijk­heid gebied erbij te ver­tel­len dat de Nyenrode Golf & Coun­try Club (anno 1997) al jaren een beschei­den bestaan leidt. Althans, tot voor kort, want een groep Nyen­ro­de-stu­den­ten (foto) heeft het ini­ti­a­tief geno­men om de uni­ver­si­teits­golf­club nieuw leven in te bla­zen. Er zul­len niet alleen toer­nooi­en geor­ga­ni­seerd gaan wor­den, maar bin­nen het stu­den­ten­be­stand bleek ook grote behoef­te aan golflessen.


Pro­bleem daar­bij is dat de NG&GC wel een chi­que naam, maar geen golf­baan heeft. Ster­ker nog, geen enke­le hole.
Het con­tact met Old Cour­se Loe­nen was via Frank van Wezel (Nyen­ro­de-alum­nus, Duca del Cosma-eige­naar en OCL-lid), snel gelegd. In korte tijd meld­den zich meer dan 30 stu­den­ten bij OCL’s Golf Aca­de­my-docen­ten Stu­art Mathie en Mary­o­no Olink.
Bin­nen­kort zul­len de eer­ste kan­di­da­ten hun pro­pe­deu­se afron­den in het leer­vak ‘Golf voor Begin­ners’ en de vir­tu­e­le sta­tus Bache­lor of Golf berei­ken.

Maar, van het een kwam nog iets anders.
De oude dri­ving range-mat­ten van OCL, die enigs­zins ver­lo­ren in een uit­hoek van het par­keer­ter­rein lagen, zijn voor her­ge­bruik ver­huisd naar de uni­ver­si­teits­cam­pus. In het weid­se bos dat de uni­ver­si­teits­ge­bou­wen van Nyen­ro­de omringt is met een groot net tus­sen de bomen een geïm­pro­vi­seer­de oefen­plaats inge­richt. Er wordt daar door de aan­ko­mend gedi­plo­meer­den en de al wat meer gevor­der­de NG&GC-leden druk gehuiswerkt.
Daar­naast hoopt OCL natuur­lijk dat ze de weg naar Loe­nen blij­ven vin­den voor het beha­len van hun Master.

Scroll to top