Niet over het hoofd te zien


De orchi­dee die over het hoofd is gezien’ is de let­ter­lij­ke ver­ta­ling van Dac­ty­lor­hi­za prae­ter­mis­sa, ofte­wel riet­or­chis. Toch staat een prach­tig exem­plaar van dit pur­per­ro­ze han­de­kens­kruid momen­teel in al haar open­heid te stra­len langs een van de water­par­tij­en bij hole 8.

Alhoe­wel de riet­or­chis in Bel­gië en som­mi­ge delen van Frank­rijk op de lijst van wet­te­lijk bescherm­de plan­ten voor­komt, is de plant in Neder­land sinds 2017 van de bescher­men­de Flora- en fauna-lijst ver­wij­derd. Ande­re bron­nen hou­den het erop dat alle orchi­dee­ën in het groei- en bloei­sei­zoen, van april tot juli, strikt moe­ten wor­den ontzien.
Maar voor­ziet de golf­wet­ge­ving wel in zo’n dub­bel­zin­ni­ge uitleg?
Hoe moet er gehan­deld wor­den als jouw bal bin­nen zwaai- of stand­af­stand van de orchi­dee is beland? Is Regel 25–1 (a of b) jouw red­ding of die van de bloem?
Ach, ston­den er in het bloei­sei­zoen, als tij­de­lij­ke local rule, maar pur­per­ro­ze paal­tjes in de baan.

Scroll to top