Meten is weten

De FlightSco­pe als hulpmiddel

    

Het was nog win­ter toen ik, net als alle ove­ri­ge deel­ne­mers aan het ‘Samen Trai­nen’ pro­gram­ma, door pro Mary­o­no werd uit­ge­daagd om mee te doen aan een wed­strijd­je pitchen.
Wie van al zijn cur­sis­ten in die week de mees­te pun­ten behaal­de, door zo dicht moge­lijk bij voor­af aan­ge­ge­ven doe­len uit te komen, kon een les met gebruik­ma­king van zijn nieuw­ste speel­tje win­nen: de FlightSco­pe. En die geluk­ki­ge bleek ik te zijn. 
Het was een aan­tal weken wach­ten op goed weer, maar uit­ein­de­lijk kon­den wij begin juni een half uur inplan­nen. 

De FlightSco­pe is een gea­van­ceerd tech­nisch hulp­mid­del om gesla­gen afstan­den, club­hoofd snel­he­den, swing­pad, sprei­ding, invals­hoe­ken en ver­trek­hoe­ken van je golf­bal en der­ge­lij­ke exact te meten. Nu heeft tegen­woor­dig vrij­wel iede­re gol­fer een al dan niet gea­van­ceerd golf­hor­lo­ge of een afstand­me­ter, maar dat zegt nog niet veel over de ken­nis die nodig is om die afstand te rea­li­se­ren. Ster­ker nog, uit onder­zoek zou blij­ken dat vrij­wel alle ama­teur gol­fers hun gesla­gen afstan­den struc­tu­reel te ver inschatten.

Meten is weten; dat bleek al snel nadat de eer­ste bal­len waren gesla­gen en gea­na­ly­seerd. Ondanks alle trai­ning en een goede voor­be­rei­ding ble­ken swing­pad en invals­hoek toch niet opti­maal. Resul­taat: inder­daad min­der verre bal­len dan gehoopt of ver­wacht en toch wat spreiding. 

Met een geprint over­zicht van de ana­ly­se op de tas zou het wat een­vou­di­ger moe­ten zijn, maar in ieder geval beter onder­bouwd, om na raad­ple­ging van je golf­hor­lo­ge de juis­te club­keu­ze te doen. 

Ik zal naar aan­lei­ding van de ana­ly­se met de FlightSco­pe en de bij­be­ho­ren­de advie­zen van Mary­o­no zeker met iets meer over­tui­ging de baan in gaan. 

Mocht je inte­res­se heb­ben in een ana­ly­se-ses­sie met de FlightSco­pe, dan kun je terecht bij Mary­o­no door een les te boe­ken of hem een e‑mail  te stu­ren: Maryono@olink.eu.

Lam­bert Thiry

Scroll to top