Met dank aan ‘het Rijks’

Tij­dens de lock down van baan en club­huis­res­tau­rant is op veel manie­ren van de nood een deugd gemaakt. Vorig jaar werd de dri­ving range geres­tau­reerd en naar mate de slui­ting lan­ger leek te gaan duren is beslo­ten om ook het club­huis­res­tau­rant een flin­ke opknap­beurt te geven.

Een team vrij­wil­li­gers en enke­le onder­steu­nen­de pro­fes­si­o­nals, onder lei­ding van de Club­huis­com­mis­sie, is maan­den­lang in de weer geweest om het inte­ri­eur een ver­fris­sen­de nieu­we aan­blik te geven. De hou­ten vloer is opge­schuurd, het meu­bi­lair is ver­van­gen of geres­tau­reerd en muren en pla­fonds zijn opnieuw geschil­derd. Een klus die nog lang niet geklaard is, omdat som­mi­ge mate­ri­a­len nog onder­weg zijn.

Als piece de resis­tan­ce is een meters­ho­ge ets, ‘Kolf­spe­len­de jon­gens’, van de 17e eeuw­se kun­ste­naar Jan Luy­ken opge­han­gen tegen het tim­paan boven de bar. 

De ets is onder­deel van de col­lec­tie van het Rijks­mu­se­um, dat ruim 125.000 wer­ken beschik­baar heeft gemaakt voor het publiek. Cre­a­tief her­ge­bruik wordt zelfs aan­ge­moe­digd en daar heeft onze PR-com­mis­sie dank­baar op inge­haakt. Want de vaak gestel­de vraag ‘waar­om heten jul­lie Old Cour­se?’ kan niet dui­de­lij­ker wor­den beant­woord dan met een ver­wij­zing naar Hol­land als belang­rij­ke speel­plaats van het colf‑, en late­re kolf en golf­spel en Loe­nen aan de Vecht in het bij­zon­der, als de oor­sprong ervan in 1297.

Het com­ple­te ver­haal is door de PR-com­mis­sie samen­ge­vat en hangt sinds de her­o­pe­ning van het club­huis­res­tau­rant, ter lering, ver­maak en mede­ne­ming aan de muur naast de bar.
Opdat wij nim­mer ver­ge­ten hoe het alle­maal is begon­nen en waar­om ’wij’ zó heten!

Scroll to top