Mee­doen belang­rij­ker dan winnen

De Olym­pi­sche edi­tie van de MIDI, die op 4 augus­tus is gespeeld, telde bijna 30 enthou­si­as­te, vaak opval­lend oran­je gekle­de deelnemers. 
In beide speel­ca­te­go­rie­ën wer­den, zoals dat bij Spe­len gebrui­ke­lijk is, drie spe­lers gehul­digd en omhan­gen met het bij de eind­stand pas­sent eremetaal. 
Net als in Tokyo kon­den ook in Loe­nen, naast de resul­ta­ten van de gedood­verf­de win­naars, enke­le ver­ras­sen­de uit­sla­gen wor­den geno­teerd. Voor­al de nieu­we Olym­pi­sche golf-dis­ci­pli­ne ‘chup­pen’, waar­bij over een afstand van 15 meter bal­len in Olym­pi­sche rin­gen moesten wor­den gechuppt, kreeg een ver­ras­sen­de win­na­res. Ali­son den Bes­ten, han­di­cap 44,4, scoor­de 8 pun­ten en was daar­mee de aller­eer­ste Olym­pi­sche chupp-win­na­res ooit. 
Maar het ging natuur­lijk voor­al om de beleving.
Pier­re de Cou­ber­tin zou het niet anders bedoeld — en gewild — hebben.

De gedach­te dat de min­der for­tuin­lij­ke deel­ne­mers — en niet te ver­ge­ten de orga­ni­sa­to­ren van deze mid­week­se spe­ci­al — min­stens zoveel aan­spraak kun­nen maken op een belo­ning, scha­ren we maar onder de noe­mer ‘Zon­der win­naars geen ver­lie­zers’. Zij zul­len het moe­ten doen met sym­bo­li­sche, maar wel­ge­meen­de schouderklopjes.
Het spor­tie­ve en gemoe­de­lij­ke samen­zijn na afloop ver­goe­lijk­te alles, want het bleef nog lang gezel­lig op het met een onder­gaan­de zon over­go­ten ter­ras. Tot­dat de avond defi­ni­tief intrad en het tij­de­lij­ke Olym­pisch vuur werd gedoofd.

Dank aan het MIDI-team voor al het werk dat in deze Olym­pi­a­de was gestoken.
Over drie jaar (al weer) volgt onge­twij­feld een ver­volg op deze spe­ci­a­le wed­strijd. Maar zó lang hoe­ven de leden van Old Cour­se Loe­nen niet op een gezel­li­ge wed­strijd te wach­ten, want elke woens­dag (tot en met 8 sep­tem­ber) is er weer een nieu­we edi­tie van de MIDI. Ook het credo blijft het­zelf­de: ’Mee­doen is belang­rij­ker dan winnen’.
Inschrij­ven kan tus­sen vrij­dag 17:00 en dins­dag 17:00 uur.

Dus: tot MIDI !

 

  

                  

  

De beel­den ver­tel­len meer dan de dui­zend woor­den die hier­over met gemak had­den kun­nen wor­den geschreven.
De win­naar in de 1e cate­go­rie was Berry Gan­ze­vles, gevolgd door Mari­an­ne Taal en Albert van Mar­wijk Kooy. In de 2e cate­go­rie won Geert Tim­mer­mans voor Mar­tijn Erke­lens en Fons Spliet. Zij ont­vin­gen, behal­ve de eeu­wi­ge roem, res­pec­tie­ve­lijk een gou­den, zil­ve­ren of bron­zen medail­le. 

Zie ook de heel bij­zon­de­re video die drone-piloot Bram van der Vliet van deze Olym­pi­sche MIDI maak­te: https://gopro.com/v/dMkbaDN1N4bbR

Scroll to top