Is mijn han­di­cap op hol geslagen?

Ofte­wel: hoe zit het nu eigen­lijk met het nieu­we handicap-systeem?

Een bericht van de Han­di­cap & Regel­com­mis­sie (7 mei 2021)

Voor­op­ge­steld: het World Han­di­cap Sys­teem (WHS) dat dit jaar is inge­voerd is niet nieuw, maar werd wereld­wijd al tien­tal­len jaren gebruikt. Euro­pa en enke­le ande­re lan­den, waar het sta­ble­ford-sys­y­teem werd toe­ge­past, heb­ben zich daar pas later bij aangesloten.
Sinds 1 janu­a­ri 2021 wordt over­al ter wereld het WHS toegepast.

Het WHS beoogt een rea­lis­ti­sche weer­ga­ve te zijn van ieders actu­e­le golf­ni­veau. Dat ver­oor­zaak­te even wat rumoer, omdat velen een hoge­re han­di­cap kre­gen aan­ge­me­ten. Dat zit zo:
Het WHS beoor­deelt steeds de beste 8 van de laat­ste 20 qua­li­fying-kaar­ten, waar­bij het WHS bij de invoe­ring een­ma­lig terug­ging tot 2016.
Bij min­der dan 20 inge­le­ver­de kaar­ten bere­ken­de het WHS zelf een gemiddelde.

Nu de praktijk:
Het kan voor­ko­men dat een mooie score geen han­di­cap-ver­be­te­ring ople­vert, omdat de oud­ste en nóg mooi­e­re kaart (van die laat­ste 20) ver­valt en daar­mee het gemid­del­de van de beste 8 nega­tief beïn­vloedt. Ander­zijds hoeft een kaart met een min­de­re score niet auto­ma­tisch invloed te heb­ben op de actu­e­le han­di­cap, omdat deze sim­pel­weg niet tot de beste 8 behoort.
Dat voor­komt al te dras­ti­sche koers­schom­me­lin­gen, zoals vroe­ger het geval kon zijn.

Om een ‘eer­lij­ke’ han­di­cap te ver­krij­gen loont het dus om veel kaar­ten te regi­stre­ren. Dat geldt voor ieder­een, dus onder­ling zal er niet veel veranderen.

Is het sta­ble­ford­sys­teem dan hele­maal vervallen?
Ja en nee.

Bij non-qua­li­fying (club)wedstrijden wordt de sta­ble­ford-tel­ling gebruikt om een snel­le uit­slag te kun­nen pro­du­ce­ren. Als je je kaart qua­li­fying wil maken dient deze als­nog óók als q‑kaart te wor­den te wor­den geregistreerd.
Het WHS-dag­resul­taat wordt ech­ter pas na een nacht defi­ni­tief, omdat loka­le omstan­dig­he­den (zoals de baan­con­di­tie, het weer, etc.) een cor­ri­ge­ren­de rol kun­nen spe­len. Die cor­rec­tie (Playing Con­di­ti­ons Cal­cu­la­ti­on) wordt elke nacht wereld­wijd toe­ge­past aan de hand van de gemid­del­de sco­res per baan.

Maar ver­diep je daar als spe­ler daar maar niet al te veel in. Eigen­lijk vol­staat het invoe­ren van de sco­re­kaart, zoals dat al jaren gebeurt.
Nieuw is dat de mar­ker een e‑mailtje ont­vangt om de score te beves­ti­gen. Ech­ter, in de prak­tijk blijkt dat mar­kers die niet bij eGolf4u staan gere­gi­streerd geen noti­fi­ca­tie ont­van­gen, waar­door de sco­re­kaart onge­ac­cor­deerd blijft. Dit pro­bleem valt te omzei­len door de sco­re­kaart in te die­nen via GOLF.nl, die wel alle gere­gi­streer­de NGF leden kent. Het resul­taat wordt ver­vol­gens ook opge­no­men door eGolf4u.

Een leuke bij­kom­stig­heid van het WHS is dat ook kaar­ten met min­der dan 18 – maar niet min­der dan 9 – ach­ter­een gespeel­de holes kun­nen wor­den inge­diend. Daar­bij heeft de NGF dwin­gend bepaald dat zo’n ‘eind­punt’ altijd ‘dui­de­lijk’ bij het club­huis dient te lig­gen, zodat bij het ver­la­ten van de baan geen ande­re holes wor­den door­kruist. Bij Old Cour­se Loe­nen is bepaald dat alleen hole 13 daar­voor in aan­mer­king komt.
Deze rege­ling wordt bij OCL uiter­aard pas van kracht als het spe­len van 18 holes weer is toegestaan.

Moch­ten er als­nog vra­gen ont­staan, neem dan con­tact op met de Han­di­cap & Regelcommissie.

Tha­lien Wes­se­link — tcwesselink@gmail.com


In de praktijk:
Reken zelf uit of je han­di­cap na een qua­li­fying-ronde wijzigt:

Ga naar de Golf-app (Golf.nl) of E‑golf4u:

  1. Bij Golf.nl: ga naar Mijn spel, daar­na naar Handicap
  2. Bij E‑golf4u: ga naar ‘Mijn WHS index’.
  3. In de lijst zie je laat­ste 20 sco­re­kaar­ten staan, waar­van de beste 8 Dag­resul­ta­ten vet zijn gedrukt
  4. Tel deze 8 sco­res bij elkaar op en deel die door 8. Het getal dat hier uit­komt is je nieu­we han­di­cap (soms afgerond).
Scroll to top