OCL en corona

Actu­e­le coro­na-maat­re­ge­len (laat­ste upda­te: 22 juli 2021)

Om u zo ade­quaat moge­lijk te infor­me­ren over COVID-19-gere­la­teer­de maat­re­ge­len is beslo­ten om het laat­ste nieuws uit­slui­tend op deze plek op de web­si­te te publi­ce­ren en niet meer naar u te e‑mailen.

De vol­gen­de coro­na-maat­re­ge­len zijn van toepassing:

 

Te allen tijde en over­al: ver­mijd druk­te en houd mini­maal 1,5 meter onder­lin­ge afstand!

Spe­len kan alleen met een voor­af gere­ser­veer­de start­tijd.

Wed­strij­den
 en prijs­uit­rei­kin­gen zijn toe­ge­staan, maar geen hand­druk­ken, omhel­zin­gen e.d.

Het club­huis­res­tau­rant en het ter­ras zijn geo­pend (ma 10:00 — 18:00 u; di-zo: 10:00 — 22:00 u).
Reser­ve­ring (voor­af of  ‘aan de deur’), regi­stra­tie, gezond­heids­check en een toe­ge­we­zen zitplaats zijn verplicht.
De aan­wij­zin­gen van de hore­ca-mede­wer­kers zijn bepalend.

De mond­kap­jes­plicht blijft van toe­pas­sing in alle ruim­tes waar de 1,5 meter-maat­re­gel niet kan wor­den nageleefd.


Het bestuur van
Golf­club Old Cour­se Loenen

Al het actu­e­le NIEUWS, maar ook ande­re nieuw­tjes over Old Cour­se Loe­nen kunt u lezen op de web­si­te bij ‘NIEUWS

Scroll to top