Actu­eel nieuws

Mee­doen is belang­rij­ker dan winnen!

De MIDI van 4 augus­tus krijgt een Olym­pisch tin­tje. Speel mee en dos je uit in het oran­je of rood, wit en blauw. Inschrij­ven kan via de web­si­te tus­sen vrij­dag 17:00 en dins­dag 17:00 uur (Leden > Wed­strij­den > MIDI). Tot MIDI en ver­geet niet: Mee­doen is belang­rij­ker dan win­nen …
Lees ver­der »»»

Ook indi­vi­du­e­le inschrij­vin­gen moge­lijk voor ProAm

In aan­loop naar het OCL RYDER CUP Week­end, op 25 en 26 sep­tem­ber, waar­aan alle leden van Old Cour­se Loe­nen kun­nen mee­doen (en waar­over in een later sta­di­um meer), zal onze golf­baan op vrij­dag 24 sep­tem­ber 2021 het toneel zijn van het 18 holes RYDER CUP ProAm. Gespon­sor­de flights, elk …
Lees ver­der »»»

WE WAREN ER BIJNA!

Per 10 juli 2021 zijn bij Old Cour­se Loe­nen (nog steeds) de vol­gen­de coro­na-maat­re­ge­len van toe­pas­sing:   Wed­strij­den en prijs­uit­rei­kin­gen zijn toe­ge­staan, mits daar­bij — te allen tijde — de 1,5 meter kan wor­den gehand­haafd (dus geen hand­druk­ken, omhel­zin­gen e.d.). Het club­huis­res­tau­rant en het ter­ras zijn geo­pend (ma 10:00 — 18:00 u; …
Lees ver­der »»»

Gezel­li­ge en suc­ces­vol­le Familiewedstrijd

Zon­dag 4 juli is weer de jaar­lijk­se, lan­de­lij­ke Fami­lie-wed­strijd gespeeld. De vol­le­di­ge opbrengst (inschrijf­geld en green­fee) gaat naar het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur. Want in Neder­land groei­en gemid­deld 2 à 3 kin­de­ren per klas op in een gezin met geld­zor­gen. Zij kun­nen niet op naar een sport­club, muziek­les o.i.d. Deze kin­de­ren …
Lees ver­der »»»

De MIDI De gezel­lig­ste wed­strijd van de week

Met de ver­soe­pe­ling van de coro­na-regels is de MIDI weer bijna terug op het oude ‘nor­maal’. Elke woens­dag spe­len we in de namid­dag en vroe­ge avond een 9 holes-wed­strijd, waar­aan ieder­een kan deel­ne­men, onge­acht leef­tijd of speel­han­di­cap. Van­we­ge het laat­ste rest­je coro­na-maat­re­ge­len is inschrij­ven (nog) ver­plicht, maar zodra het kan …
Lees ver­der »»»

Record opbrengst Handicart-wedstrijd

Sinds lange tijd was er zater­dag 26 juni, na de Han­di­cart-wed­strijd, weer eens een ouder­wets gezel­li­ge nazit op het ter­ras moge­lijk! De wed­strijd was geor­ga­ni­seerd om de Stich­ting Han­di­cart te steu­nen. Het inschrijf­geld en de vele extra dona­ties wor­den recht­streeks afge­dra­gen aan de Stich­ting. Ook de extra aan­ko­pen zoals mul­li­gans, bun­ker­drops, …
Lees ver­der »»»

Spij­kers met koppen

Een toe­pas­se­lij­ker titel is niet denk­baar. Want die zijn in het club­huis de afge­lo­pen maan­den — let­ter­lijk en figuur­lijk — gesla­gen. Ergens van­uit een hoek­je in het totaal gestrip­te club­huis klinkt het lied­je van Ed en Wil­lem Bever over een nijp­tang en een water­pomp­tang. Wil­gerd de Rui­ter mon­teert al neu­ri­ënd …
Lees ver­der »»»

Vreug­de bij strokeplay-winnaars

    Op de foto’s: Eline de Zeeuw (re) ver­slaat na 36 holes Annet­te Blom­men­daal (2e). Bij de heren is zoon Jimi Nieuw­land vader Andries na 54 holes de baas. Meer foto’s staan op de web­si­te: Leden-inlog > Foto gale­rij. Afge­lo­pen novem­ber speel­den we het stro­ke­play kam­pi­oen­schap 2020 met veel …
Lees ver­der »»»

Is mijn han­di­cap op hol geslagen?

Ofte­wel: hoe zit het nu eigen­lijk met het nieu­we han­di­cap-sys­teem? Een bericht van de Han­di­cap & Regel­com­mis­sie (7 mei 2021) Voor­op­ge­steld: het World Han­di­cap Sys­teem (WHS) dat dit jaar is inge­voerd is niet nieuw, maar werd wereld­wijd al tien­tal­len jaren gebruikt. Euro­pa en enke­le ande­re lan­den, waar het sta­ble­ford-sys­y­teem werd …
Lees ver­der »»»
Scroll to top