‘Samen Trai­nen’ in 2022

.…, maar waarom?
Omdat samen trai­nen veel leu­ker is!

Wat houdt het in?
Samen Trai­nen is een con­cept van golf­pro Mary­o­no Olink, waar­bij je meer­de­re, aan­een­ge­slo­ten weken deel­neemt aan maxi­maal 2 les­sen per week.
In een klei­ne groep van maxi­maal zes deel­ne­mers (tij­dens coro­na slechts vier per les) wor­den steeds een uur lang alle facet­ten van het golf­spel geoefend.
Na iede­re trai­ning ont­vang je een uit­wer­king van de oefe­nin­gen in je mailbox.

Op welke dagen zijn er trainingen?
De trai­nin­gen zijn op meer­de­re dagen in de week (zie les­agen­da Maryono).

Hoe werkt het?
Meld je aan bij Mary­o­no Olink (e: maryono@olink.eu of tele­fo­nisch 06–50216341).
Je ont­vangt dan een onli­ne-account om Samen Trai­nen-les­sen te kun­nen boe­ken in de pro-agen­da van Maryono.
Kijk op welke dagen en tij­den Samen Trai­nenbeschik­baar is, selec­teer de door jou gewens­te trai­ning en klik op Boek.

Het aan­bod van de trai­nings­pak­ket­ten is als volgt:
5 trai­nin­gen (5 weken) : € 100,- (= € 20,00 per training)
10 trai­nin­gen (5 weken) : € 135,- (= € 13,50 per training)
10 trai­nin­gen (10 weken): € 165,- (= € 16,50 per training)
20 trai­nin­gen (10 weken): € 220,- (= € 11,00 per training)
30 trai­nin­gen (15 weken): € 270,- (= € 9,00 per training)

Voor­waar­den:

  • Het trai­nings­pak­ket gaat in vanaf de eer­ste training.
  • 1 of 2 trai­nin­gen per week (afhan­ke­lijk van het geko­zen pak­ket), in resp. 5, 10 of 15 opeen­vol­gen­de weken.
  • Niet gebruik­te trai­nin­gen ver­val­len na het geko­zen aan­tal trainingsweken.
  • Bij afwe­zig­heid van de pro wordt het pak­ket verschoven.
  • Het trai­nings­pak­ket is per­soons­ge­bon­den en niet overdraagbaar. 
  • Beta­lin­gen die­nen voor aan­vang van de eer­ste trai­ning te zijn voldaan.
Scroll to top