Lid wor­den

Old Cour­se Loe­nen kent ver­schil­len­de lid­maat­schaps­vor­men en speelrechtentas label

Gewo­ne leden (vanaf 36 jaar) heb­ben onbe­perkt speelrecht.
Tevens heb­ben zij speel­recht op 8 ande­re 9 holes-banen van De GolfAl­li­an­tie

Bedrijfs­le­den:
Golf­ver­e­ni­ging Old Cour­se Loe­nen (OCL) ver­wel­komt bedrij­ven en orga­ni­sa­ties die een bedrijfs­lid­maat­schap wil­len aangaan.
Meer info over het bedrijfslidmaatschap.

Juni­or­le­den plus 26 t/m 35 jaar:
Juni­or­le­den plus zijn bij de aan­vang van het ver­e­ni­gings­jaar 26 jaar of ouder, maar heb­ben de leef­tijd van 36 jaar nog niet bereikt.
Juni­or­le­den plus heb­ben onbe­perkt speelrecht.

Juni­or­le­den 22 t/m 25 jaar:
Juni­or­le­den zijn bij de aan­vang van het ver­e­ni­gings­jaar 22 jaar of ouder, maar heb­ben de leef­tijd van 26 jaar nog niet bereikt.
Juni­or­le­den heb­ben onbe­perkt speelrecht.

Jeugd­le­den t/m 21 jaar:
Jeugd­le­den zijn bij aan­vang van het ver­e­ni­gings­jaar 21 jaar of jon­ger. Voor jeugd­le­den t/m 12 jaar is de con­tri­bu­tie inclu­sief 10 groepslessen.
Jeugd­le­den heb­ben onbe­perkt speelrecht.

Bui­ten­le­den:
Bui­ten­le­den wonen bui­ten een straal van 50 km van OCL òf staan voor de Belas­ting­dienst inge­schre­ven in het bui­ten­land. Tevens zijn zij vol-gerech­tigd spe­lend lid van een ande­re bij de Neder­land­se Golf Fede­ra­tie aan­ge­slo­ten golf­club die bui­ten een straal van 50 km van OCL is gesi­tu­eerd. Iede­re indi­vi­du­e­le aan­vraag is uit­ein­de­lijk ter beoor­de­ling van het bestuur. Bui­ten­le­den heb­ben onbe­perkt speelrecht.

Soci­ë­teits­le­den:
Soci­ë­teits­le­den heb­ben het recht van toe­gang tot het ter­rein en de gebou­wen van de golf­club, doch zijn niet gerech­tigd tot het gebruik van de baan. Wel mogen zij gebruik maken van de dri­ving range en de oefengreen(s). Soci­ë­teits­le­den mogen per jaar maxi­maal vijf maal spe­len tegen intro­duc­tie­ta­rief, waar­on­der het spe­len op intro­duc­tie door een OCL lid.

Proef­lid­maat­schap 4 maan­den: Het is moge­lijk om ken­nis te maken met golf­club Old Cour­se Loe­nen door een tij­de­lijk lid­maat­schap van vier maan­den aan te gaan. In deze peri­o­de kan gebruik gemaakt wor­den van alle club­fa­ci­li­tei­ten en een oplei­ding wor­den gevolgd bij de Golf Aca­de­my voor het beha­len van ‘club­han­di­cap 54’. Een­maal in het bezit bent van deze club­han­di­cap kan ook wor­den deel­ge­no­men aan fun-wed­strij­den en de woens­dag­avond-instuif (Midi).

Par­ti­ci­pa­tie:
Alle leden, met uit­zon­de­ring van proef­le­den, beta­len € 1,00 voor par­ti­ci­pa­tie, die per direct wordt terug geschon­ken aan de club.

Kos­ten lid­maat­schap 2022:

    contributie   entreegeld   bartegoed
gewoon lid vanaf 36 jaar  1195 500 150
juni­or­lid plus 26 t/m 35 jaar 621 —- —-
juni­or­lid 22 t/m 25 jaar 311 —- —-
jeugd­lid t/m 21 jaar * 166 —- —-
bui­ten­lid 476 500 100
soci­ë­tiets­lid 179 500 —-
proef­lid 4 maanden 550 —- —-

* Jeugd t/m 12 jaar inclu­sief 10 groepslessen

De con­tri­bu­tie, het (ver­plich­te) bar­te­goed en de NGF-bij­dra­ge wor­den jaar­lijks in reke­ning gebracht.
De kos­ten voor les­sen staan op de site onder het kopje Golf Academy.

Kos­ten loc­kers 2022:
Loc­ker klein: € 70,50 euro; loc­ker groot: € 103,00.
Loc­ker met elek­tra-voor­zie­ning: € 119,50.

Hoe wordt u lid?
Het lid­maat­schap kan wor­den aan­ge­vraagd mid­dels het inschrijf­for­mu­lier dat u hier­on­der digi­taal kunt invullen.
Old Cour­se Loe­nen kent een ‘voorhang’-procedure, waar­bij uw voor­ge­no­men lid­maat­schap wordt aan­ge­kon­digd op het beslo­ten leden-gedeel­te van de web­si­te en via het mede­de­lin­gen­bord in het club­huis. Als na veer­tien dagen geen bezwaar is aan­ge­te­kend, is uw aan­mel­ding defi­ni­tief. U ont­vangt dan een beves­ti­ging en een fac­tuur. Op de fac­tuur is het par­ti­ci­pa­tie­be­drag opge­no­men, als­me­de het entree­geld, de con­tri­bu­tie, het bar­te­goed en de NGF-bij­dra­ge. Nadat u de fac­tuur heeft vol­daan, bent u lid van onze gezel­li­ge ver­e­ni­ging. U ont­vangt dan ook een lid­co­de en een wacht­woord dat nodig is voor het bezoe­ken van het beslo­ten gedeel­te van de website.

Klik voor het inschrijf­for­mu­lier aan­vraag lidmaatschap

Klik voor het inschrijf­for­mu­lier aan­vraag Bedrijfslidmaatschap

De sta­tu­ten en het huis­hou­de­lijk regle­ment van de club kunt u hier­on­der inzien:

Scroll to top