Golfal­li­an­tie

Speel gra­tis 72 of 144 holes op ande­re golfbanen

Sinds janu­a­ri 2015 is De GolfAl­li­an­tie een feit.
De deel­ne­men­de golf­clubs geven hun leden*) gra­tis speel­recht op elkaars banen. Dit con­cept geeft de moge­lijk­heid om af en toe eens uit te wij­ken naar een ande­re golfbaan.
Tele­fo­nisch con­tact met de bezoe­ken­de club — voor­af — is een ver­eis­te. De clubs, die allen beschik­ken over 9 holes, behou­den wel hun eigen iden­ti­teit, dat wil zeg­gen dat wed­strij­den en eve­ne­men­ten alleen bestemd zijn voor de eigen leden.

Deel­ne­men­de golf­ba­nen zijn de Krom­me Rijn, The Mon­di­al (v/h de Nieu­we­gein­se), Old Cour­se Loe­nen, Alba­tross, De Kuren­pol­der, De Dorps­waard, de Hel­mond­se, De Ton­gel­reep en De Strij­en­sche. Deze golf­clubs lig­gen allen op een accep­ta­be­le reis­af­stand van elkaar in de pro­vin­cies Noord-Bra­bant, Gel­der­land, Zuid Hol­land en Utrecht.
De deel­ne­men­de golf­clubs spe­len hier­mee in op de behoef­te om niet alleen op de thuis­baan te spe­len, maar op een voor­de­li­ge manier te kun­nen ‘uit­wij­ken’ naar ande­re banen. Een ronde van 9 of 18 holes en een hapje eten op een ande­re club maakt het gol­fen voor ieder­een immers nog uitdagender!

*) Met leden wordt in dit geval bedoeld ‘vol­be­ta­len­de’ leden. Dat zijn leden die een niet gere­du­ceer­de jaar­lijk­se con­tri­bu­tie betalen.

Druk op logo voor meer infor­ma­tie over de deel­ne­men­de banen:

De_GolfAlliantie_logo

Scroll to top