Local rules

Local Rules

. Bui­ten de Baan wordt gemar­keerd door palen met een witte kop of band. De palen staan zelf bui­ten de baan
. Grond in bewer­king GUR gede­fi­ni­eerd door een blau­we lijn en een paal met een groe­ne kop
of blau­we paal­tjes met een groe­ne kop is een ver­bo­den speel­zo­ne. Bij een belem­me­ring door deze ver­bo­den speel­zo­ne is het ver­plicht deze te ont­wij­ken zon­der straf vol­gens Regel 16–1f
. Aan­ge­paal­de bomen zijn een ver­bo­den speel­zo­ne. Indien er spra­ke is van
belem­me­ring R.2.4 door aan­ge­paal­de bomen, moet de spe­ler die belem­me­ring ont­wij­ken vol­gens R.16–1f
. Straf bij over­tre­ding van plaat­se­lij­ke regel: de alge­me­ne straf
(ver­lies van de hole bij Match­play en 2 sla­gen bij Strokeplay)

Alge­me­ne informatie

   • Gedraag u hoffelijk
   • Het gebruik van mobie­le tele­foons (met uit­zon­de­ring van bel­len) is toegestaan 
   • Gemar­keer­de afstan­den in de baan zijn geme­ten tot mid­den green
   • Her­stel pitch­marks, plaats divots terug, hark bun­kers aan
   • Rijd met buggy of trol­ly niet tus­sen green en green­si­de bunker 
   • Rijd met buggy of trol­ley niet door gebie­den met tij­de­lijk water
   • Ver­leen green­kee­pers voor­rang, volg aan­wij­zin­gen van Mar­s­hals strikt op
   • Ver­leen op hole 2 voor­rang aan spe­lers die afslaan op de witte tee van hole 3 
   • Wacht met afslaan op hole 8 en 9 als spe­lers op hole 1 of 6 kun­nen worden
    geraakt
   • Voeg op afslag 1 en 10 om en om in, ten­zij de Com­mis­sie anders bepaalt
   • Laat snel­le spe­lers door, indien dit de door­stro­ming dient
   • Tij­de­lij­ke plaat­se­lij­ke regels wor­den bekend gemaakt op het mededelingen-
    bord.
Scroll to top