Eti­quet­te, local rules en winterregels

Baan­eti­quet­te

 • Laat de baan in een bete­re con­di­tie ach­ter dan u haar aantrof
 • Hark de bun­kers aan, niet alleen uw eigen voet­stap­pen maar ook spo­ren van ande­ren of van dieren
 • Leg na gebruik de hark terug
 • Leg plag­gen terug en druk of stamp ze goed vast. Mocht u een plag zien die een ander ver­ge­ten is te her­stel­len, repa­reer die dan ook
 • Repa­reer pitch­marks op de green met een pitch­fork. Mocht u een pitch­mark zien die een ander ver­ge­ten is te her­stel­len, repa­reer die dan ook
 • Zorg ervoor dat er vol­doen­de afstand is tus­sen u en de voor­gaan­de par­tij voor­dat u uw bal slaat
 • Mocht u per onge­luk een bal slaan die moge­lijk gevaar vormt voor ande­re spe­lers, ver­geet u dan niet hard ‘FORE!’ te roepen
 • Voor­kom slow play. Zet bij­voor­beeld uw tas in de rich­ting van de vol­gen­de afslag­plaats. Vul uw score pas in bij de vol­gen­de afslagplaats.
 • Wees u bewust van uw spel­tem­po. Neem hier­bij ook de door­laat­re­gels in acht
 • Laat een ach­ter­op­ko­men­de par­tij tij­dig door en bedank even als u door­ge­la­ten wordt. Als u uw ronde beëin­digd heeft bedankt u uw medespelers
 • Alle spe­lers in de baan die­nen hun tas op zicht­ba­re wijze voor­zien te heb­ben van een green­feel­a­bel of een OCL-tas­sen­la­bel. Ieder lid heeft het recht en de plicht om spe­lers zon­der OCL-tas­sen­la­bel of green­feel­a­bel hier­op aan te spreken
 • Tij­dens het spe­len is het gebruik van een GSM zeer sto­rend voor uw mede­spe­lers. Ver­geet u daar­om niet uw tele­foon uit te zet­ten. Beperk het gebruik alleen voor noodgevallen

Kle­din­ge­ti­quet­te

Iede­re spe­ler wordt geacht bij golf­sport gepas­te en ver­zorg­de kle­ding te dra­gen en wij heb­ben er het vol­ste ver­trou­wen in dat ieder­een zijn of haar ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt en geen aan­stoot geven­de kle­ding draagt op de baan en in het clubhuis.

Een richt­lijn in deze zien wij als volgt:

 • Niet toe­ge­staan zijn sport­broek­jes, leg­gings, top­jes, jog­ging-/trai­nings­kle­ding
 • Niet gewenst zijn spij­ker­broe­ken met (‘modi­eu­ze’) gaten
 • Shirts graag dra­gen met kraagje
 • Schoei­sel: golf­schoe­nen en ‑laar­zen met softspikes
 • Pet­ten en der­ge­lij­ke graag afzet­ten in het clubhuis

Voor­rangs­re­gels

Wie heeft voor­rang op hole 1?

 • Sta je op tee 1 dan mag je afslaan
 • Nader je tee 1 en ook de spe­lers van hole 9 die 18 holes spe­len, dan heeft de flight van hole 9 voorrang
 • Zijn er wach­ten­den voor hole 1 voor zij die begin­nen op hole 1 als wel voor hen die komen van hole 9 en 18 holes spe­len dan is het rit­sen.

Ove­ri­ge voorrangsregels

 • Ver­leen op hole 2 voor­rang aan spe­lers die afslaan op de witte tee van hole 3
 • Wacht met afslaan op hole 8 en 9 als spe­lers op hole 1 of 6 kun­nen wor­den geraakt
 • Laat snel­le­re spe­lers door, indien dit de door­stro­ming dient.

In het club­huis (res­tau­rant), op het ter­ras, in de baan, inclu­sief het oefen­ge­bied is tele­fo­ne­ren niet toegestaan.

Local Rules

 • Bui­ten de Baan wordt gemar­keerd door palen met een witte kop of band. De palen staan zelf bui­ten de baan.
 • Grond in bewer­king GUR gede­fi­ni­eerd door een blau­we lijn en een paal met een groe­ne kop
  of blau­we paal­tjes met een groe­ne kop is een ver­bo­den speel­zo­ne.
  Bij een belem­me­ring door deze ver­bo­den speel­zo­ne is het ver­plicht deze te ont­wij­ken zon­der straf vol­gens Regel 16–1f.
 • Aan­ge­paal­de bomen zijn een ver­bo­den speel­zo­ne. Indien er spra­ke is van belem­me­ring R.2.4 door aan­ge­paal­de bomen,
  moet de spe­ler die belem­me­ring ont­wij­ken vol­gens R.16–1f.
 • Straf bij over­tre­ding van plaat­se­lij­ke regel: de alge­me­ne straf
  Ver­lies van de hole bij Match­play en 2 sla­gen bij Strokeplay.

Alge­me­ne informatie

 • Gedraag u hoffelijk.
 • Het gebruik van golf­apps op smartpho­nes is toegestaan.
  Het gebruik van de tele­foon­func­tie is niet toe­ge­staan in de baan, in het club­huis en op het terras.
 • Gemar­keer­de afstan­den in de baan zijn geme­ten tot mid­den green.
 • Her­stel pitch­marks, plaats divots terug, hark bun­kers aan.
 • Rijd met buggy of trol­ley niet tus­sen green en green­si­de bunker.
 • Rijd met buggy of trol­ley niet door gebie­den met tij­de­lijk water.
 • Ver­leen green­kee­pers voor­rang, volg aan­wij­zin­gen van mar­s­hals strikt op.
 • Ver­leen op hole 2 voor­rang aan spe­lers die afslaan op de witte tee van hole 3.
 • Wacht met afslaan op hole 8 en 9 als spe­lers op hole 1 of 6 kun­nen wor­den geraakt.
 • Voeg op afslag 1 en 10 om en om in, ten­zij de Com­mis­sie anders bepaalt.
 • Laat snel­le spe­lers door, indien dit de door­stro­ming dient.
 • Tij­de­lij­ke plaat­se­lij­ke regels wor­den bekend gemaakt op het mededelingenbord.

De Win­ter­re­gels in het kort (gel­dig van 1 novem­ber t/m 30 april)

 • Plaat­sen
  Plaat­sen wil zeg­gen dat je de bal mag oppakken,schoonmaken en op een goede plek mag terug­plaat­sen bin­nen 15 cm van de plaats waar hij oor­spron­ke­lijk lag maar niet dich­ter bij de hole, alleen op het kort­ge­maai­de gedeel­te van het alge­me­ne gebied.
 • Inge­bed­de bal
  Bij een inge­bed­de bal krijg je altijd een free drop.
 • Tij­de­lijk water
  Als je bal in een plas ligt of als je in een plas moet staan om de bal te spe­len, dan heb je recht op een free drop
  (abnor­ma­le ter­rein­om­stan­dig­he­den reg. 16).
 • IJs, hagel en sneeuw
  Je mag wat sneeuw rond­om je bal weg­ne­men en een laag­je hagel of sneeuw op de green mag je wegvegen.
 • Rijp en dauw
  Rijp en dauw mag je niet weg­ve­gen op de green.
 • Bevro­ren hindernissen
  Je mag pro­be­ren om een bal van het ijs in een bevro­ren sloot te spelen.
Scroll to top