Heren­och­tend in corona-tijd

De Heren­com­mis­sie heeft tij­dens de lange peri­o­de van coro­na-beper­kin­gen in de baan en in het club­huis niet bij de pak­ken neer­ge­ze­ten en heeft met ver­schil­len­de spel­vor­men de Heren van de dins­dag­och­tend toch vaak de baan in gekregen.
Tij­dens de eer­ste lock­down, in de zomer­maan­den van 2020, speel­den we de PAT-com­pe­ti­tie (Playing Apart Together), in de win­ter­pe­ri­o­de de AMP-com­pe­ti­tie (Alter­na­tie­ve Match­play Com­pe­ti­tie) en dit voor­jaar zijn we gestart met de ‘Om en Om’-competitie.  

  

Van de circa 80 vaste deel­ne­mers aan de Heren­och­tend heeft een grote meer­der­heid deel­ge­no­men aan de Om en Om-wed­strij­den. Vier keer zijn we de baan in geweest, met res­pec­tie­ve­lijk 60, 56, 48 en 46 deel­ne­mers. Meer dan we bij een nor­ma­le shot­gun-start in de baan kun­nen plaat­sen.  

We heb­ben een vorm van green­so­me gespeeld van 2 tegen 2. Daar­bij was het uit­gangs­punt om een hoge han­di­cap­per te kop­pe­len aan een lage han­di­cap­per. Alle vier de wed­strij­den kreeg elke spe­ler een ande­re team­maat en twee ande­re tegen­stan­ders. Dit heeft leuke flights opge­le­verd, met opval­lend veel par­tij­en die ein­dig­den in ‘all squa­re’. Span­ning, ple­zier, gezel­lig­heid en ken­nis­ma­ken met ande­re spe­lers was het hoofd­doel van deze competitie.
Echt nakaar­ten kon­den we pas weer op 6 juni, toen het ter­ras en het club­huis weer meer toe­gan­ke­lijk waren. . 

 
De spel­re­gels waren een­vou­dig en ver­ge­vings­ge­zind, maar verg­den toch wel enige toe­lich­ting en — voor­al — nauw­keu­ri­ge lezing.
‘Om en Om’ bete­ken­de: je speelt steeds de vol­gen­de slag met de bal van je team­ge­noot en pas na twee sla­gen kies je de beste bal, waar­mee je om en om de hole afmaakt. Op de 3e speel­dag werd daar als extra han­di­cap aan toe­ge­voegd dat de put­ter niet gebruikt mocht wor­den. Best lastig!

De uit­ein­de­lij­ke win­naars wer­den bepaald op basis van het aan­tal gescoor­de wed­strijd­pun­ten en het aan­tal gewon­nen holes. Dit lever­de uit­ein­de­lijk een uit­slag op van 10 win­naars, waar­van 7 met 9 wed­strijd­pun­ten en 3 met het hoog­ste aan­tal gewon­nen holes. Mooi om te zien dat er een aan­tal hoge han­di­cap­pers onder de win­naars zijn. Bram Lede­boer was uit­ein­de­lijk dege­ne die als eer­ste ein­dig­de. 

Ondanks alle coro­na-beper­kin­gen heb­ben de Om en Om-wed­strij­den laten zien dat de saam­ho­rig­heid bin­nen de Heren­groep er tij­dens de lock down niet onder heeft gele­den. De dins­dag­mor­gen wordt nog steeds trouw bezocht. De alter­na­tie­ve spel­vor­men die we heb­ben bedacht heb­ben ons daar­bij zeker gehol­pen. Hope­lijk keren we snel weer terug naar de ouder­wet­se Heren­och­tend met inschrij­ving en een shotgun-start.

    

De Heren­com­mis­sie

Scroll to top