Han­di­cart Trofee

Op zater­dag 26 juni om 10.00 uur wordt er weer gestre­den om de jaar­lijk­se Stich­ting Han­di­cart trofee.
Alle leden (hcp 54 of lager) kun­nen mee­doen, dus niet alleen de leden die gebruik maken van de han­di­carts. Het win­nen­de team van de green­so­me sta­ble­ford-wed­strijd (18 holes) speelt later tegen de win­naars van de ande­re clubs in de regio. Deel­na­me aan de wed­strijd kost € 10 ‚- p.p. De opbrengst van deze wed­strijd gaat voor 100% naar de Stich­ting Handicart.
Om de opbrengst nog wat te ver­ho­gen en het spel­ni­veau wat te onder­steu­nen, zul­len er aan de wed­strijd­ta­fel ver­schil­len­de items te koop zijn die je als team kunt inzet­ten tij­dens het spel ter ver­be­te­ring van de score! Intro­du­cés (green­fee €15,-) zijn van harte wel­kom, ech­ter kun­nen zij niet mee­doen aan de regi­o­na­le wedstrijd.
Wat betreft de prij­zen hopen wij, dat, zoals elk jaar, er gulle spon­sors zul­len zijn die hier een bij­dra­ge aan wil­len leve­ren! Zoals gezegd de opbrengst van de wed­strijd gaat recht­streeks naar de Stich­ting Han­di­carts. Op OCL rij­den twee han­di­carts die veel­vul­dig gebruikt wor­den. De club draagt hier­voor elkaar jaar € 3000,- af aan Stich­ting. Dit bedrag wordt bij­een­ge­bracht door gebrui­kers van de han­di­carts, dona­teurs en spon­sors én door de opbrengst van deze wedstrijd.

Wist u dat er in Neder­land zo’n 780 han­di­carts rij­den op zo’n 112 clubs? Daar­door kun­nen er zo’n 25.000 men­sen blij­ven gol­fen. Bent u al dona­teur? Vanaf € 50,- per jaar kunt u dona­teur wor­den. U kunt zich hier­voor op de dag van de wed­strijd (of via een e‑mail naar het secre­ta­ri­aat) aan­mel­den. Toch wel een pret­tig gevoel dat u al een bij­dra­ge heeft gele­verd als u óóit een keer, om wat voor een reden dan ook, een han­di­cart wilt gebruiken!
Na afloop van de wed­strijd kan natuur­lijk een lunch gebruikt wor­den, met in acht name van de coro­na­re­gels. Ver­geet niet te reserveren!
Wij kij­ken uit naar een leuke en spor­tie­ve wed­strijd op 26 juni. Inschrij­ven kan via de site of via het secretariaat.

De Han­di­cart Commissie

Scroll to top