Eer­ste MIDI is weer gespeeld

Gis­te­ren, woens­dag 14 april was het zover. Ein­de­lijk, na 1,5 jaar wach­ten weer een MIDI! In corona­proof-vorm, dus er is wat spon­ta­ni­teit inge­le­verd, maar de blij­heid dat het gewoon weer moge­lijk was over­heerste ruim.
Hoezo koud, hoezo inschrij­ven, hoezo inde­len, hoezo niet gewoon komen, het kon nie­mand iets sche­len. We kon­den weer, we moch­ten weer, en dat was alles dat telde.


28 enthou­si­as­te spe­lers die inschre­ven om in de heer­lij­ke zon te komen spe­len. Dat de noor­den­wind zó koud was dat het dui­de­lijk is dat er ijs op de Noord­pool ligt was gewoon ook goed nieuws.
Het is voor ieder­een nog even wen­nen, maar de klei­ne schoon­heids­fout­jes wer­den eigen­lijk niet opge­merkt en wor­den de komen­de weken weggepoetst.

Uiter­aard is de MIDI een wed­strijd en telt de uit­slag van van­daag ook gewoon mee voor de diver­se eind­uit­sla­gen aan het eind van het seizoen.
Helaas is er van­we­ge coro­na nog even geen prijs­uit­rei­king; hope­lijk kan dat in de loop van het jaar weer wel. Ook waren er geen neary en geen lon­gest drive. Logisch. Wat er wel was, was het feest van elkaar weer zien en spre­ken en het bijna echte MIDI gevoel.

En de uitslag.
Er is, dat kan ik wel zeg­gen, niet goed gespeeld. Nie­mand speel­de in zijn/haar buf­fer. Voor de actu­e­le pun­ten kun je de web­si­te raadplegen.

In Cate­go­rie 1 (hcp 0–19.9) heeft Berry Gan­ze­vles gewon­nen; in Cate­go­rie 2 was dat Huub Rosier. Maar win­naars waren we eigen­lijk allemaal!

Vol­gen­de week is er weer een MIDI, iede­re woens­dag tot begin sep­tem­ber. Inschrij­ving is vanaf iede­re vrij­dag 17.00 uur tot dins­dag 17.00 uur.
Bij de inschrij­ving kun je aan­ge­ven of je even­tu­eel vroeg of laat wil spe­len. De heren kun­nen kie­zen tus­sen de tee-kleu­ren wit en geel; de dames tus­sen blauw en rood. De MIDI is bedoeld om gezel­lig te mixen, dus ver­zoe­ken om samen te spe­len zul­len wij niet altijd honoreren.

Zolang de hore­ca ‘to-go’ sluit om 19.30 (en dat zal nog een paar weken zijn) is het maxi­mum aan­tal spe­lers per avond 36; daar­na zal dat meer kun­nen zijn.

Tot vol­gen­de week. Tot MIDI!

Jac­que­li­ne Rader­ma­cher Scho­rer (namens de MIDI-commissie)

Scroll to top