Een nieu­we ‘trai­teur’ voor Old Cour­se Loenen

De aan­be­ste­ding voor de nieu­we hore­ca-exploi­tant bij Old Cour­se Loe­nen, per 1 janu­a­ri 2022, is afgerond.
Een spe­ci­a­le com­mis­sie, bestaan­de uit Moni­que Bruins, Renée de Kuy­per (bei­den vor­men zij de hore­ca-com­mis­sie van OCL) en Jan Wil­lem Lever­stein (bestuurs­lid), sloot daar­mee een inten­sief selec­tie­pro­ces af, waar­voor enke­le tien­tal­len kan­di­da­ten zich had­den aangemeld.

De keuze is geval­len op Cooke’d Cate­ring, dat zeven jaar gele­den onder ‘het dak’ van de beken­de Hil­ver­sum­se Sla­ge­rij De Kroes door Nicky Cooke (37) en Ron Blok­land (34) werd gestart.
Nicky Cooke daar­over: “We dach­ten des­tijds aan ‘iets met brood­jes’, maar het werd al heel snel veel meer dan dat. Sinds 2019 pacht Cooke’d Cate­ring de kan­ti­ne in het club­huis van H.M.H.C., de Hil­ver­sum­se Mixed Hoc­key Club, een club met meer dan 1700 leden. De coro­na-situ­a­tie heeft ervoor gezorgd dat we ons, daar­naast, meer zijn gaan rich­ten op cate­ring ‘op maat’, zoals brui­lof­ten, recep­ties, lun­ches en diners, maar bij­voor­beeld ook op Ita­li­aan­se en stamp­pot-buf­fet­ten. Met ‘de Sla­ge­rij’ in het kiel­zog wil­len wij Old Cour­se Loe­nen ken­nis laten maken met onze manier van wer­ken, koken, bar­be­cue­ën én ons enthou­si­as­me. Wij zijn ervan over­tuigd dat dit een per­fect match is en kij­ken er naar uit om aan de slag te kunnen.”

Twee dagen voor kerst­mis, voor een trai­teur onge­veer op het druk­ste moment van het jaar, werd tus­sen het uit­le­ve­ren van vele hon­der­den kerst­be­stel­lin­gen door de  pacht­over­een­komst met Old Cour­se Loe­nen gete­kend door v.l.n.r.: Myri­am Lem­beck (secre­ta­ris OCL), Dirk Jan van der Hoe­den (voor­zit­ter OCL), Ron Blok­land, Nicky Cooke en Marc Toe­bes (pen­ning­mees­ter OCL).

Een sneak­pre­view van de gast­vrou­wen en ‑heren van Cooke’d, die we vanaf vol­gend jaar zul­len ont­moe­ten in het clubhuis.
V.l.n.r.: Nicky Cooke, Leo­nie Jong­kind, Nele Len­tink, Dani­ël­le de Bruin-West­dorp en Ron Blokland.

Scroll to top