De MIDI De gezel­lig­ste wed­strijd van de week

Met de ver­soe­pe­ling van de coro­na-regels is de MIDI weer bijna terug op het oude ‘nor­maal’.
Elke woens­dag spe­len we in de namid­dag en vroe­ge avond een 9 holes-wed­strijd, waar­aan ieder­een kan deel­ne­men, onge­acht leef­tijd of speelhandicap.
Van­we­ge het laat­ste rest­je coro­na-maat­re­ge­len is inschrij­ven (nog) ver­plicht, maar zodra het kan gaan we weer over op het suc­ces­vol­le ‘inloop’-model.

We star­ten tus­sen 16.00 en 18.30 uur met het spor­tie­ve deel. Na bin­nen­komst kun­nen we op het ter­ras of in het club­huis, als van­ouds, weer gezel­lig na-zit­ten en ‑pra­ten en een hapje eten. Zodra de laat­ste spe­lers bin­nen zijn volgt de prijs­uit­rei­king, waar­bij de beste spe­ler van de dag wordt gelau­werd en de prij­zen voor de lon­gest, de neary en de bir­dies wor­den uitgereikt.

De laat­ste wed­strijd van het MIDI-sei­zoen staat gepland op 8 sep­tem­ber. Op die fees­te­lij­ke slot­avond zal ook de over all-win­naar, over de 6 best gespeel­de MIDI-ron­des, wor­den bekroond.
Maar ook als je maar een enke­le keer wilt deel­ne­men ben je natuur­lijk van harte welkom!

Dus, ben je pas lid, heb je de oprich­ting van de club nog mee­ge­maakt (en ieder­een daar tus­sen­in): kom naar de MIDI, de gezel­lig­ste wed­strijd van de week.

Inschrij­ven voor de eerst­vol­gen­de MIDI kan via de web­si­te of eGolf4u-app, tus­sen vrij­dag 17:00 en dins­dag 17:00 uur. Jouw start­tijd krijg je dins­dag­avond per e‑mail toegestuurd.

Het inschrijf­geld, bestemd voor de prij­zen, bedraagt € 3,00.

Scroll to top