Coro­na en de horeca

Geach­te leden,

In onze mail van 3 okto­ber jl infor­meer­den we u dat alle hore­ca bij sport­ac­com­mo­da­ties (o.a. golf­ba­nen)  geslo­ten moet blij­ven. Helaas blij­ven de gemeen­ten (zo ook Sticht­se Vecht) in onze regio nog bij dit besluit.

De NGF en de NVG  doen er op dit moment alles aan om de veiligheidsregio’s te over­tui­gen de hore­ca bij sport­ac­com­mo­da­ties onder de gewo­ne hore­ca rege­lin­gen te laten val­len. Hier­van ver­wach­ten we bin­nen­kort uitsluitsel.

Voor­uit­lo­pend op dit besluit wil­len Göran en Susan u toch graag voor­zien voor/tussen/na een ronde van een ver­sna­pe­ring ‘to-go’. Vanaf don­der­dag 8 okto­ber staan Jelle of Gerard van 10 tot 15 uur voor uw klaar met kof­fie, thee en drankjes.

Op dit moment gaan de ont­wik­ke­lin­gen erg snel. We wil­len u goed blij­ven infor­me­ren, en aan de ande­re kant ook niet met mis­schien voor som­mi­ge leden min­der rele­van­te mails las­tig­val­len. Daar­om heb­ben we beslo­ten het nieuws rond­om de hore­ca op de web­si­te te zet­ten en niet meer te mai­len. U vindt dit op het open­ba­re gedeel­te van de website.

Namens het bestuur,

Met vrien­de­lij­ke groet,

Dirk Jan van der Hoeden
Heide van Seumeren-Rapp
(8 okto­ber 2020)

Scroll to top