Com­mis­sie­be­ker voor ‘Com­mis­sie Bloemen’

De jaar­lijk­se Com­mis­sie­be­ker-wed­strijd, waar­aan alle com­mis­sie­le­den van onze golf­club mogen deel­ne­men, heeft — voor­al — een hoog gezelligheidsniveau.
De gebrui­ke­lij­ke fles­sen wijn, bal­le­tjes en ande­re hoog­waar­di­ge prij­zen gin­gen van­zelf­spre­kend naar de spe­lers en flights die hun opper­ste beste had­den gedaan. Maar de hoofd­prijs wordt elk jaar — op vol­ko­men ondoor­zich­ti­ge, maar wel zeer eer­vol­le wijze — door het bestuur toe­ge­kend aan de com­mis­sie die nog meer dan alle ande­ren heeft uit­ge­blon­ken in de uit­voe­ring van zijn, haar of hun taken.

De Com­mis­sie­be­ker ging dit jaar zelfs naar een vrij­wil­lig­ster waar geen com­mis­sie voor bestaat, maar voor de gele­gen­heid werd benoemd tot de ‘Com­mis­sie Bloemen’.
De naam van Cor­rie Zagt, die elk week­end met gie­ters, snoei­mes­sen, verse aarde en plant­goed in de weer is, zal voor eeu­wig wor­den gegrift in de beker voor haar niet afla­ten­de, lief­de­vol­le zorg voor alles wat groeit en bloeit in en om het clubhuis.

24 okto­ber 2021

Scroll to top