Maand: juli 2021

Ook indi­vi­du­e­le inschrij­vin­gen moge­lijk voor ProAm


In aan­loop naar het OCL RYDER CUP Week­end, op 25 en 26 sep­tem­ber, waar­aan alle leden van Old Cour­se Loe­nen kun­nen mee­doen (en waar­over in een later sta­di­um meer), zal onze golf­baan op vrij­dag 24 sep­tem­ber 2021 het toneel zijn van het 18 holes RYDER CUP ProAm.

Gespon­sor­de flights, elk aan­ge­vuld met een gere­nom­meer­de Neder­land­se golf­pro­fes­si­o­nal, zul­len op jacht gaan naar het indi­vi­du­e­le baan­re­cord (-5) dat op naam staat van Stu­art Mathie.
Uiter­aard wordt er ook een Pro + Am-klas­se­ment opgemaakt.
Daar­naast is er een Beat the pro- en putt-con­test voor de ama­teur­spe­lers. 

Maar dat is slechts het spor­tie­ve deel van deze vol­le­dig ver­zorg­de golfdag.
Niet alleen zul­len ieders golf­kwa­li­tei­ten wor­den be-proefd, maar er zal ook vol­doen­de kun­nen wor­den ge-proefd. En, natuur­lijk is er een rijk gevul­de prij­zen­ta­fel en een loterij.

De aan­mel­ding van gespon­sor­de flights (3 spe­lers) loopt voor­spoe­dig, maar op veel­vul­dig ver­zoek zijn ook indi­vi­du­e­le inschrij­vin­gen moge­lijk. De orga­ni­sa­tie zorgt dan voor het samen­stel­len van flights, inclu­sief een Pro. De kos­ten per spe­ler zijn € 500,-, excl. 9% BTW.

Mee­doen is uiter­aard belang­rijk — en win­nen min­stens zo -, maar het gaat op deze dag voor­al om de opbrengst, die ten goede komt aan het Fonds Gehandicaptensport.

We zien uw aan­mel­ding met belang­stel­ling tege­moet: info@oldcourseloenen.nl

Namens het bestuur van
golf­club Old Cour­se Loenen

Dirk Jan van der Hoe­den, voorzitter

Wel­komst­bij­een­komst nieu­we leden

Ein­de­lijk kon het weer.
Na een ver­plich­te coro­na-pauze had­den 13 nieu­we en proef­le­den gehoor gege­ven aan de uit­no­di­ging van het Hos­pi­ta­li­ty Team voor een kennismakingsbijeenkomst.


Voor­zit­ter Dirk Jan van der Hoe­den ver­tel­de over het rei­len en zei­len bin­nen de club, waar­bij uiter­aard ook de ambi­ti­eu­ze toe­komst­plan­nen aan de orde kwamen.
Julie Debus, Mari­an­ne Taal en Lam­bert Thiry hiel­den een wer­vend praat­je over, res­pec­tie­ve­lijk, de Dames­mid­dag, de Heren-seni­o­ren­och­tend en de MIDI. Mic­key Ven­c­ken stip­te van­uit de Mar­shal­com­mis­sie de regels en eti­quet­te nog eens aan.

De bij­een­komst werd afge­slo­ten met een ronde over 9 holes, waar­aan zes flights deel­na­men, zodat de ken­nis­ma­king ook in de baan werd voortgezet.

WE WAREN ER BIJNA!

Per 10 juli 2021 zijn bij Old Cour­se Loe­nen (nog steeds) de vol­gen­de coro­na-maat­re­ge­len van toepassing:

 

Wed­strij­den en prijs­uit­rei­kin­gen zijn toe­ge­staan, mits daar­bij — te allen tijde — de 1,5 meter kan wor­den gehand­haafd (dus geen hand­druk­ken, omhel­zin­gen e.d.).

Het club­huis­res­tau­rant en het ter­ras zijn geo­pend (ma 10:00 — 18:00 u; di-zo: 10:00 — 22:00 u).
Reser­ve­ring (voor­af of  ‘aan de deur’), regi­stra­tie, gezond­heids­check en een toe­ge­we­zen zitplaats zijn ver­plicht. De hore­ca-mede­wer­kers zijn hier­in bepalend.

 

 

Gezel­li­ge en suc­ces­vol­le Familiewedstrijd

Zon­dag 4 juli is weer de jaar­lijk­se, lan­de­lij­ke Fami­lie-wed­strijd gespeeld.
De vol­le­di­ge opbrengst (inschrijf­geld en green­fee) gaat naar het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur. Want in Neder­land groei­en gemid­deld 2 à 3 kin­de­ren per klas op in een gezin met geld­zor­gen. Zij kun­nen niet op naar een sport­club, muziek­les o.i.d. Deze kin­de­ren spor­ten en spe­len daar­door vaak alleen. Maar spor­ten en spe­len, dat doe je samen! Elk kind ver­dient het om mee te doen, daar­om betaalt het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur betaalt de con­tri­bu­tie of het les­geld voor deze kin­de­ren en jongeren.

    

Old Cour­se Loe­nen nam met 42 spe­lers, van alle gene­ra­ties, mee: opa’s en klein­zo­nen, moe­ders en doch­ters, broers en zus­sen, enz.
Spe­lers met veel gol­fer­va­ring maar ook zon­der, zodat af en toe wel ‘ns naar naar een bal­le­tje gezocht moest wor­den. Maar er werd toch lek­ker door­ge­speeld en bijna ieder­een was net voor de onweers­bui binnen.
Daar­na bleef het nog lang gezel­lig
 op het ter­ras en in het clubhuis.

   

De win­naars waren:

  1. Grant en Mau­reen Scrog­gie 42 pun­ten (foto)
  2. Pie­ter Jan en Pepijn Kas­te­lein 40 punten
  3. Wil­lem en Hen­riet­te Hon­di­us 39 punten

De MIDI De gezel­lig­ste wed­strijd van de week

Met de ver­soe­pe­ling van de coro­na-regels is de MIDI weer bijna terug op het oude ‘nor­maal’.
Elke woens­dag spe­len we in de namid­dag en vroe­ge avond een 9 holes-wed­strijd, waar­aan ieder­een kan deel­ne­men, onge­acht leef­tijd of speelhandicap.
Van­we­ge het laat­ste rest­je coro­na-maat­re­ge­len is inschrij­ven (nog) ver­plicht, maar zodra het kan gaan we weer over op het suc­ces­vol­le ‘inloop’-model.

We star­ten tus­sen 16.00 en 18.30 uur met het spor­tie­ve deel. Na bin­nen­komst kun­nen we op het ter­ras of in het club­huis, als van­ouds, weer gezel­lig na-zit­ten en ‑pra­ten en een hapje eten. Zodra de laat­ste spe­lers bin­nen zijn volgt de prijs­uit­rei­king, waar­bij de beste spe­ler van de dag wordt gelau­werd en de prij­zen voor de lon­gest, de neary en de bir­dies wor­den uitgereikt.

De laat­ste wed­strijd van het MIDI-sei­zoen staat gepland op 8 sep­tem­ber. Op die fees­te­lij­ke slot­avond zal ook de over all-win­naar, over de 6 best gespeel­de MIDI-ron­des, wor­den bekroond.
Maar ook als je maar een enke­le keer wilt deel­ne­men ben je natuur­lijk van harte welkom!

Dus, ben je pas lid, heb je de oprich­ting van de club nog mee­ge­maakt (en ieder­een daar tus­sen­in): kom naar de MIDI, de gezel­lig­ste wed­strijd van de week.

Inschrij­ven voor de eerst­vol­gen­de MIDI kan via de web­si­te of eGolf4u-app, tus­sen vrij­dag 17:00 en dins­dag 17:00 uur. Jouw start­tijd krijg je dins­dag­avond per e‑mail toegestuurd.

Het inschrijf­geld, bestemd voor de prij­zen, bedraagt € 3,00.

Record opbrengst Handicart-wedstrijd

Sinds lange tijd was er zater­dag 26 juni, na de Han­di­cart-wed­strijd, weer eens een ouder­wets gezel­li­ge nazit op het ter­ras mogelijk! 
De wed­strijd was geor­ga­ni­seerd om de Stich­ting Han­di­cart te steu­nen. Het inschrijf­geld en de vele extra dona­ties wor­den recht­streeks afge­dra­gen aan de Stich­ting. Ook de extra aan­ko­pen zoals mul­li­gans, bun­ker­drops, bal­len en stuk­jes touw (voor de laat­ste cen­ti­me­ters van een ‘gemis­te’ put) komen ten gunste van de Stichting.
De dag heeft dit jaar een record­be­drag van € 729 opgeleverd!

              

    

Voor de twee han­di­carts die bij OCL rond­rij­den dra­gen wij jaar­lijks € 3000 af aan de Stich­ting. Dat is mede moge­lijk dank­zij de kaart­hou­ders, de vele dona­teurs en de bij­dra­ge van deze golfdag.

Aan de 18 holes green­so­me-sta­ble­ford wed­strijd deden 32 leden mee. Veel leden (ook niet-deel­ne­mers) had­den prij­zen beschik­baar gesteld, zodat de opbrengst in zijn geheel naar de Stich­ting kon. Er waren zoveel prij­zen dat alle 32 deel­ne­mers iets in ont­vangst kon­den nemen.


Maar er was natuur­lijk maar één win­nend team, dat bestond uit Hubert Nooy en Fred Knitel (mid­den vlnr). Zij had­den een score van 48 punten.
Op de foto wor­den zij geflan­keerd door Pia van Haren (Han­di­cart Com­mis­sie) en
Myri­am Lem­beck-Poel­ma (re), namens de Wedstrijdcommissie. 

Gebrui­ke­lijk is dat dit win­nen­de team aan de regi­o­na­le- en — moge­lijk — ook de lan­de­lij­ke wed­strijd mee mag doen. Gezien de coro­na-restric­ties is het op dit moment nog onze­ker of deze wed­strij­den dit jaar door zul­len gaan. 

Wij kij­ken in ieder geval terug op een leuke en gezel­li­ge wedstrijd.

Pia van Haren


Over de Stichting Handicart

Missie: De missie van Stichting Handicart is mobiliteit te verschaffen aan mindervalide golfers om hen daarmee in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting deze groep golfers de mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven.

Visie: Door middel van eigen bijdragen door de pashouders, donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om eigen Handicarts aan te schaffen. Deze Handicarts worden geplaatst op golfclubs in Nederland (inmiddels 112). Daarnaast huurt Stichting Handicart jaarlijks ook nog bijna 200 golfkarren op 57 banen in Nederland. Deze golfkarren worden vervolgens door de deelnemende banen tegen een laag tarief aan de pashouders van Stichting Handicart ter beschikking gesteld.
Scroll to top