Maand: juni 2021

Met dank aan ‘het Rijks’

Tij­dens de lock down van baan en club­huis­res­tau­rant is op veel manie­ren van de nood een deugd gemaakt. Vorig jaar werd de dri­ving range geres­tau­reerd en naar mate de slui­ting lan­ger leek te gaan duren is beslo­ten om ook het club­huis­res­tau­rant een flin­ke opknap­beurt te geven.

Een team vrij­wil­li­gers en enke­le onder­steu­nen­de pro­fes­si­o­nals, onder lei­ding van de Club­huis­com­mis­sie, is maan­den­lang in de weer geweest om het inte­ri­eur een ver­fris­sen­de nieu­we aan­blik te geven. De hou­ten vloer is opge­schuurd, het meu­bi­lair is ver­van­gen of geres­tau­reerd en muren en pla­fonds zijn opnieuw geschil­derd. Een klus die nog lang niet geklaard is, omdat som­mi­ge mate­ri­a­len nog onder­weg zijn.

Als piece de resis­tan­ce is een meters­ho­ge ets, ‘Kolf­spe­len­de jon­gens’, van de 17e eeuw­se kun­ste­naar Jan Luy­ken opge­han­gen tegen het tim­paan boven de bar. 

De ets is onder­deel van de col­lec­tie van het Rijks­mu­se­um, dat ruim 125.000 wer­ken beschik­baar heeft gemaakt voor het publiek. Cre­a­tief her­ge­bruik wordt zelfs aan­ge­moe­digd en daar heeft onze PR-com­mis­sie dank­baar op inge­haakt. Want de vaak gestel­de vraag ‘waar­om heten jul­lie Old Cour­se?’ kan niet dui­de­lij­ker wor­den beant­woord dan met een ver­wij­zing naar Hol­land als belang­rij­ke speel­plaats van het colf‑, en late­re kolf en golf­spel en Loe­nen aan de Vecht in het bij­zon­der, als de oor­sprong ervan in 1297.

Het com­ple­te ver­haal is door de PR-com­mis­sie samen­ge­vat en hangt sinds de her­o­pe­ning van het club­huis­res­tau­rant, ter lering, ver­maak en mede­ne­ming aan de muur naast de bar.
Opdat wij nim­mer ver­ge­ten hoe het alle­maal is begon­nen en waar­om ’wij’ zó heten!

Niet over het hoofd te zien


De orchi­dee die over het hoofd is gezien’ is de let­ter­lij­ke ver­ta­ling van Dac­ty­lor­hi­za prae­ter­mis­sa, ofte­wel riet­or­chis. Toch staat een prach­tig exem­plaar van dit pur­per­ro­ze han­de­kens­kruid momen­teel in al haar open­heid te stra­len langs een van de water­par­tij­en bij hole 8.

Alhoe­wel de riet­or­chis in Bel­gië en som­mi­ge delen van Frank­rijk op de lijst van wet­te­lijk bescherm­de plan­ten voor­komt, is de plant in Neder­land sinds 2017 van de bescher­men­de Flora- en fauna-lijst ver­wij­derd. Ande­re bron­nen hou­den het erop dat alle orchi­dee­ën in het groei- en bloei­sei­zoen, van april tot juli, strikt moe­ten wor­den ontzien.
Maar voor­ziet de golf­wet­ge­ving wel in zo’n dub­bel­zin­ni­ge uitleg?
Hoe moet er gehan­deld wor­den als jouw bal bin­nen zwaai- of stand­af­stand van de orchi­dee is beland? Is Regel 25–1 (a of b) jouw red­ding of die van de bloem?
Ach, ston­den er in het bloei­sei­zoen, als tij­de­lij­ke local rule, maar pur­per­ro­ze paal­tjes in de baan.

EXAMENVREES?


Even niets te golfen?
Op de web­si­te GOLF.NL staat een leuke regel­test. Ofte­wel, doe voor de lol nog eens het regelexamen.

Weet je ze nog alle­maal, die soms best las­ti­ge eti­quet­te­vra­gen? Of: hoe zit het ook alweer pre­cies in de bun­kers en de hin­der­nis­sen. En wat is ook al weer het ver­schil tus­sen stro­ke- en matchplay?

Een hart­stik­ke inte­res­san­te opfrisser!

Heren­och­tend in corona-tijd

De Heren­com­mis­sie heeft tij­dens de lange peri­o­de van coro­na-beper­kin­gen in de baan en in het club­huis niet bij de pak­ken neer­ge­ze­ten en heeft met ver­schil­len­de spel­vor­men de Heren van de dins­dag­och­tend toch vaak de baan in gekregen.
Tij­dens de eer­ste lock­down, in de zomer­maan­den van 2020, speel­den we de PAT-com­pe­ti­tie (Playing Apart Together), in de win­ter­pe­ri­o­de de AMP-com­pe­ti­tie (Alter­na­tie­ve Match­play Com­pe­ti­tie) en dit voor­jaar zijn we gestart met de ‘Om en Om’-competitie.  

  

Van de circa 80 vaste deel­ne­mers aan de Heren­och­tend heeft een grote meer­der­heid deel­ge­no­men aan de Om en Om-wed­strij­den. Vier keer zijn we de baan in geweest, met res­pec­tie­ve­lijk 60, 56, 48 en 46 deel­ne­mers. Meer dan we bij een nor­ma­le shot­gun-start in de baan kun­nen plaat­sen.  

We heb­ben een vorm van green­so­me gespeeld van 2 tegen 2. Daar­bij was het uit­gangs­punt om een hoge han­di­cap­per te kop­pe­len aan een lage han­di­cap­per. Alle vier de wed­strij­den kreeg elke spe­ler een ande­re team­maat en twee ande­re tegen­stan­ders. Dit heeft leuke flights opge­le­verd, met opval­lend veel par­tij­en die ein­dig­den in ‘all squa­re’. Span­ning, ple­zier, gezel­lig­heid en ken­nis­ma­ken met ande­re spe­lers was het hoofd­doel van deze competitie.
Echt nakaar­ten kon­den we pas weer op 6 juni, toen het ter­ras en het club­huis weer meer toe­gan­ke­lijk waren. . 

 
De spel­re­gels waren een­vou­dig en ver­ge­vings­ge­zind, maar verg­den toch wel enige toe­lich­ting en — voor­al — nauw­keu­ri­ge lezing.
‘Om en Om’ bete­ken­de: je speelt steeds de vol­gen­de slag met de bal van je team­ge­noot en pas na twee sla­gen kies je de beste bal, waar­mee je om en om de hole afmaakt. Op de 3e speel­dag werd daar als extra han­di­cap aan toe­ge­voegd dat de put­ter niet gebruikt mocht wor­den. Best lastig!

De uit­ein­de­lij­ke win­naars wer­den bepaald op basis van het aan­tal gescoor­de wed­strijd­pun­ten en het aan­tal gewon­nen holes. Dit lever­de uit­ein­de­lijk een uit­slag op van 10 win­naars, waar­van 7 met 9 wed­strijd­pun­ten en 3 met het hoog­ste aan­tal gewon­nen holes. Mooi om te zien dat er een aan­tal hoge han­di­cap­pers onder de win­naars zijn. Bram Lede­boer was uit­ein­de­lijk dege­ne die als eer­ste ein­dig­de. 

Ondanks alle coro­na-beper­kin­gen heb­ben de Om en Om-wed­strij­den laten zien dat de saam­ho­rig­heid bin­nen de Heren­groep er tij­dens de lock down niet onder heeft gele­den. De dins­dag­mor­gen wordt nog steeds trouw bezocht. De alter­na­tie­ve spel­vor­men die we heb­ben bedacht heb­ben ons daar­bij zeker gehol­pen. Hope­lijk keren we snel weer terug naar de ouder­wet­se Heren­och­tend met inschrij­ving en een shotgun-start.

    

De Heren­com­mis­sie

Golf­week­end met ProAm-wedstrijd

Er lijkt nu toch echt zicht te komen op een moment waar­op we kun­nen ‘vie­ren’ dat we samen coro­na onder con­tro­le heb­ben gekre­gen en weer — min of meer ouder­wets — van onze golf­baan, club­huis en ter­ras kun­nen genieten.

Helaas zal de Golf­week, waar­in altijd aller­lei ver­ras­sen­de golf­club-aspec­ten de revue pas­seer­den, dit jaar niet plaats­vin­den. Goede reden voor het bestuur om een, zij het iets beschei­de­ner, eve­ne­ment te plan­nen in de vorm van een Golf­week­end van 24 t/m 26 sep­tem­ber a.s. Met een voor elk wat wils-pro­gram­ma, waar­mee we het ‘nieu­we nor­ma­le’ leven ook bin­nen onze golf­club een bij­zon­de­re (her)start kun­nen geven. Uiter­aard met alle denk­ba­re voorbehouden.

Op vrij­dag 24 sep­tem­ber 2021 staat een ProAm-toer­nooi gepland. De aan­slui­ten­de zater­dag en de zon­dag zijn geheel gere­ser­veerd voor eve­ne­men­ten waar­aan alle leden kun­nen mee­doen. Daar­over zul­len we je in een later sta­di­um uit­ge­breid infor­me­ren, maar we ver­klap­pen niets als we nu reeds mel­den dat ‘ple­zier’ en ‘gezel­lig­heid’ daar­bij de sleu­tel­woor­den zul­len zijn.

Tij­dens het Old Cour­se Loe­nen ProAm, op 24 sep­tem­ber, zul­len flights de baan ingaan met drie, door een spon­sor uit te nodi­gen spe­lers, aan­ge­vuld met een gere­nom­meer­de golf­pro­fes­si­o­nal. Er zul­len o.a. pogin­gen wor­den gedaan om baan­re­cords over zowel 9 als 18 holes te ves­ti­gen. Daar­naast zijn er een Beat the pro- en putt-con­test voor de amateurspelers.
Maar dat is slechts het spor­tie­ve deel van de dag.
Niet alleen zul­len ieders golf­kwa­li­tei­ten wor­den be-proefd, maar er zal ook vol­doen­de kun­nen wor­den ge-proefd, want de hore­ca zal, naar ver­wach­ting, tegen die tijd weer op volle toe­ren draaien.
Uiter­aard is er een rijk gevul­de tafel met prij­zen, waar­van een deel zal wor­den verloot.
Voor het aan­kno­pen van rela­ties en besten­di­gen van vriend­schap­pen die­nen de deel­ne­mers zelf te zor­gen, maar daar­voor is op die dag vol­doen­de gelegenheid.

Mee­doen is uiter­aard belang­rijk — en win­nen min­stens zo -, maar het gaat op deze dag voor­al om de opbrengst, die ten goede zal komen aan het Fonds Gehandicaptensport.

Alle leden en Busi­ness Friends van Golf­club Old Cour­se Loe­nen kun­nen vanaf nu, als eer­sten, hun inte­res­se voor deel­na­me aan het ProAm ken­baar maken bij het secre­ta­ri­aat. Zij krij­gen dan gede­tail­leer­de infor­ma­tie toe­ge­stuurd met alle fei­ten en spon­sor­mo­ge­lijk­he­den van het ProAm op 24 september.

Wij zien reac­ties met belang­stel­ling tege­moet via het secretariaat.

Na de eerst­vol­gen­de ver­soe­pe­lings­ron­de van de over­heid zul­len we onze plan­nen voor de rest van het Golf­week­end ver­der ontvouwen.

Namens het bestuur van Golf­club Old Cour­se Loenen,

Dirk Jan van der Hoe­den, voorzitter

Meten is weten

De FlightSco­pe als hulpmiddel

    

Het was nog win­ter toen ik, net als alle ove­ri­ge deel­ne­mers aan het ‘Samen Trai­nen’ pro­gram­ma, door pro Mary­o­no werd uit­ge­daagd om mee te doen aan een wed­strijd­je pitchen.
Wie van al zijn cur­sis­ten in die week de mees­te pun­ten behaal­de, door zo dicht moge­lijk bij voor­af aan­ge­ge­ven doe­len uit te komen, kon een les met gebruik­ma­king van zijn nieuw­ste speel­tje win­nen: de FlightSco­pe. En die geluk­ki­ge bleek ik te zijn. 
Het was een aan­tal weken wach­ten op goed weer, maar uit­ein­de­lijk kon­den wij begin juni een half uur inplan­nen. 

De FlightSco­pe is een gea­van­ceerd tech­nisch hulp­mid­del om gesla­gen afstan­den, club­hoofd snel­he­den, swing­pad, sprei­ding, invals­hoe­ken en ver­trek­hoe­ken van je golf­bal en der­ge­lij­ke exact te meten. Nu heeft tegen­woor­dig vrij­wel iede­re gol­fer een al dan niet gea­van­ceerd golf­hor­lo­ge of een afstand­me­ter, maar dat zegt nog niet veel over de ken­nis die nodig is om die afstand te rea­li­se­ren. Ster­ker nog, uit onder­zoek zou blij­ken dat vrij­wel alle ama­teur gol­fers hun gesla­gen afstan­den struc­tu­reel te ver inschatten.

Meten is weten; dat bleek al snel nadat de eer­ste bal­len waren gesla­gen en gea­na­ly­seerd. Ondanks alle trai­ning en een goede voor­be­rei­ding ble­ken swing­pad en invals­hoek toch niet opti­maal. Resul­taat: inder­daad min­der verre bal­len dan gehoopt of ver­wacht en toch wat spreiding. 

Met een geprint over­zicht van de ana­ly­se op de tas zou het wat een­vou­di­ger moe­ten zijn, maar in ieder geval beter onder­bouwd, om na raad­ple­ging van je golf­hor­lo­ge de juis­te club­keu­ze te doen. 

Ik zal naar aan­lei­ding van de ana­ly­se met de FlightSco­pe en de bij­be­ho­ren­de advie­zen van Mary­o­no zeker met iets meer over­tui­ging de baan in gaan. 

Mocht je inte­res­se heb­ben in een ana­ly­se-ses­sie met de FlightSco­pe, dan kun je terecht bij Mary­o­no door een les te boe­ken of hem een e‑mail  te stu­ren: Maryono@olink.eu.

Lam­bert Thiry

Spij­kers met koppen

Een toe­pas­se­lij­ker titel is niet denk­baar. Want die zijn in het club­huis de afge­lo­pen maan­den — let­ter­lijk en figuur­lijk — geslagen.

Ergens van­uit een hoek­je in het totaal gestrip­te club­huis klinkt het lied­je van Ed en Wil­lem Bever over een nijp­tang en een water­pomp­tang. Wil­gerd de Rui­ter mon­teert al neu­ri­ënd de laat­ste flexi­be­le poot­jes onder een van de tafel­bla­den en con­clu­deert trots: “Zo, die wie­be­len voor­lo­pig niet meer; de bier­vilt­jes kun­nen weer ergens anders voor wor­den gebruikt”. Zijn vrouw Mari­an­ne legt de verf­rol­ler even ter­zij­de om te over­leg­gen over de nieu­we kus­sen­tjes voor de ter­ras­stoe­len, die al weken­lang in een con­tai­ner­schip rond­drij­ven op een van de zeeën tus­sen India en Nederland.

Mari­an­ne en Wil­gerd de Rui­ter zijn sinds begin april bijna elke dag op de club te vin­den, ech­ter zon­der ook maar een golf­bal­le­tje te heb­ben aan­ge­raakt. Het vrij­wil­li­gers­werk zit de twee kers­ver­se leden van de Club­huis-com­mis­sie in het bloed. De coro­na-tijd kwam hen in dit geval goed van pas, want het res­tau­rant en het ter­ras waren gro­ten­deels leeg. Dus tijd en ruim­te voor een dras­ti­sche reno­va­tie. Het bleek hoog­no­dig, want het ach­ter­stal­li­ge onder­houd werd hier en daar pijn­lijk zichtbaar.

Samen met Göran, Susan­ne en Gebou­wen-com­mis­sa­ris Hen­nie van IJzen­doorn werd een plan gemaakt om de meest nood­za­ke­lij­ke ingre­pen te rea­li­se­ren; voor nu en in de nabije toe­komst. Tege­lij­ker­tijd keek Mari­an­ne met haar design-blik naar even­tu­eel moge­lij­ke ver­fraai­in­gen van het clubhuisinterieur.
Het bud­get speel­de zoals altijd par­ten, “maar dat maakt je nog inven­tie­ver”, con­clu­de­ren ze gezamenlijk.

Dead­line gehaald

Op 4 juni, een dag voor de her-ope­ning van het club­huis, is de belang­rijk­ste fase van de klus geklaard. Met hulp en bij­stand van onze tech­nisch onder­houds­man Richard Luij­er zijn alle muren gesausd, is de vloer geschuurd, zijn de dou­che­ruim­tes legi­o­nel­la-proof gemaakt, kan het meu­bi­lair weer tegen een stoot­je, zijn alle kroon­luch­ters afge­stoft, han­gen de wand­lamp­jes weer recht en is de bescha­dig­de schuif­pui opge­schuurd en gelakt. Tege­lij­ker­tijd zijn nieu­we stoe­len aan­ge­schaft, heb­ben alle club-tro­fee­ën een eigen plek gekre­gen en zijn de kin­der­spel­le­tjes keu­rig opge­bor­gen in een kast. Om maar een paar van de zaken te noe­men die onder­han­den zijn geno­men. 

Het tim­paan

Maar er was nog iets. Het enor­me lege tim­paan, de drie­hoeks­muur boven de bar, bleef een din­ge­tje. Mari­an­ne: “Hoe kon­den we die ruim­te invul­len, het liefst met een ver­wij­zing naar de voor onze jonge golf­club won­der­lij­ke naam ‘Old Course’?
Con­tact met PR-com­mis­sie­lid Ruud Taal leid­de tot een even onver­wach­te als cre­a­tie­ve oplos­sing. Hij vond bij — en met dank aan — het Rijks­mu­se­um een drie eeu­wen oude ets van Jan Luy­ken, ‘Kolf­spe­len­de jon­gens’. Die kij­ken nu op groot for­maat neer op alles wat zich in het club­huis, ons eigen ‘home of golf’, afspeelt. In een ver­kla­ren­de flyer, die mag wor­den mee­ge­no­men, kun­nen bezoe­kers van Old Cour­se Loe­nen de weg terug vol­gen naar de baker­mat van colf, het late­re kolf en golf.
Een Loe­nen­se ‘claim’, die hier­mee nog meer gestal­te krijgt.

Vanaf zater­dag 5 juni is de reno­va­tie te ‘bewon­de­ren’; ech­ter voor­lo­pig alleen nog op afspraak (zie de corona-regels).

Scroll to top