Maand: oktober 2020

Pio­niers van de 21 eeuw

Meer dan 50 leden van Old Cour­se Loe­nen heb­ben zater­dag tij­dens de Super Cross Coun­try ken­nis kun­nen maken met een paar nieu­we uit­hoe­ken van de golfbaan.
Ploe­gend, als waren het pio­niers uit de 19e eeuw, trok­ken zij het onlangs aan­ge­koch­te ‘nieu­we land’ in. Hun golf­trol­leys, als de huif­kar­ren van wel­eer, duw­den zij moei­zaam door het onont­gon­nen land; op naar de golf­vlag, die als sym­bool van de toe­komst aan de ein­der was geplant. De aan­blik van de naar hun bal­len speu­ren­de gol­fers leek nog het meest op het zoe­ken naar kie­vits­ei­e­ren en ande­re natuur­lij­ke spe­ci­men, want er zal nog heel wat grond moe­ten wor­den ver­zet alvo­rens daar seri­eus kan wor­den gegolfd.
Maar het idee van de wed­strijd­com­mis­sie, om op deze manier ken­nis te maken met het toe­kom­sti­ge Old Cour­se Loe­nen, sloeg gewel­dig aan.

Nau­we­lijks beko­men van de dras­si­ge erva­ring in het Nieu­we Land, leid­de de golf-trail via de meest vreem­de rou­tes naar een ande­re uit­hoek van het com­plex: Sjoerd’s Place, het zoge­noem­de scha­pen­veld­je naast de hoofd­in­gang. Zowel heen als terug moesten ver­ken­ners voor­uit wor­den gezon­den om de rich­ting van het vol­gen­de shot aan te geven en de bal daar­na ook nog terug te vin­den. De spe­lers moe­ten daar­bij onge­veer dezelf­de bele­ving heb­ben gehad als de Hol­land­se vis­sers die eeu­wen gele­den het spel met gekrom­de stok en bal van­uit Loe­nen aan de Vecht naar het ruige land aan de Schot­se oost­kust expor­teer­den. Met alle gevol­gen van dien …

Enfin, een dagje waar­op menig gol­fer weer even met beide benen op de ruige grond werd gezet.
Met dank aan Göran en Gerard, die hal­ver­we­ge met soep en drank­jes ‘to go’ klaarston­den om de avon­tu­riers vol goede moed het laat­ste deel van hun expe­di­tie te doen voltooien.

O ja; er was ook nog een uitslag:
1ste prijs: het team van Danny van der Berg met Ann Das, Anne­lien Zwiers en Cees van der Voorden.
Twee­de wer­den Mat­thijs Babe­liows­ky, Wilma Poel­ma, Hele­ne Prop­sma en Gerard Bienfiet.

Ga voor meer foto’s (van Arjen Zweedijk, Nicole van Twuijver en Ruud Taal) naar de Gallery (oldcourseloenen.nl/gallery)

Voor­lo­pig geen Damesochtenden

Aan alle dames van Old Cour­se Loenen:

Het is jam­mer, want we waren weer net zo leuk op weg met z’n allen. Maar helaas, de gezel­lig­heid van het elkaar tref­fen en een rond­je spe­len met iemand anders dan je eigen vrien­din is onder de hui­di­ge omstan­dig­he­den nau­we­lijks moge­lijk. Een geslo­ten club­huis­res­tau­rant, het als­maar drei­gen­de coro­na-virus en aan­hou­den­de slech­te weer heb­ben ons doen beslui­ten om voor­lo­pig geen Don­der­dag-Dames­och­ten­den meer te organiseren.

We zit­ten ech­ter niet bij de pak­ken neer en hopen bij een omwen­te­ling van de omstan­dig­he­den snel opnieuw te kun­nen star­ten. We laten jul­lie dat zeker weten.

Dank voor jul­lie deel­na­me en vriend­schap tot nu toe.

Met vrien­de­lij­ke groet
namens de Damescommissie

(12 okto­ber 2020)

Coro­na en de horeca

Geach­te leden,

In onze mail van 3 okto­ber jl infor­meer­den we u dat alle hore­ca bij sport­ac­com­mo­da­ties (o.a. golf­ba­nen)  geslo­ten moet blij­ven. Helaas blij­ven de gemeen­ten (zo ook Sticht­se Vecht) in onze regio nog bij dit besluit.

De NGF en de NVG  doen er op dit moment alles aan om de veiligheidsregio’s te over­tui­gen de hore­ca bij sport­ac­com­mo­da­ties onder de gewo­ne hore­ca rege­lin­gen te laten val­len. Hier­van ver­wach­ten we bin­nen­kort uitsluitsel.

Voor­uit­lo­pend op dit besluit wil­len Göran en Susan u toch graag voor­zien voor/tussen/na een ronde van een ver­sna­pe­ring ‘to-go’. Vanaf don­der­dag 8 okto­ber staan Jelle of Gerard van 10 tot 15 uur voor uw klaar met kof­fie, thee en drankjes.

Op dit moment gaan de ont­wik­ke­lin­gen erg snel. We wil­len u goed blij­ven infor­me­ren, en aan de ande­re kant ook niet met mis­schien voor som­mi­ge leden min­der rele­van­te mails las­tig­val­len. Daar­om heb­ben we beslo­ten het nieuws rond­om de hore­ca op de web­si­te te zet­ten en niet meer te mai­len. U vindt dit op het open­ba­re gedeel­te van de website.

Namens het bestuur,

Met vrien­de­lij­ke groet,

Dirk Jan van der Hoeden
Heide van Seumeren-Rapp
(8 okto­ber 2020)

Scroll to top