Maand: september 2020

Veni, vidi, fietsie.

Een rond­je golf is door­gaans alles­be­hal­ve eentonig.
Bij de Maand­be­ker-wed­strij­den van dit jaar lijkt het ech­ter alsof er maar een de win­naar kan zijn: Job van Nieuw­kerk won te titel voor de derde ach­ter­een­vol­gen­de keer en ver­be­ter­de weder­om zijn han­di­cap (39 pt).
Behal­ve de pro­lon­ga­tie van de fel­be­geer­de par­keer­plaats voor de Maand­be­ker­win­naar wordt zijn naam ook bij­ge­schre­ven op de Voor­zit­ters­be­ker, de ere-tro­fee van de dag.
En het bord op de par­keer­plaats? Dat benut hij door­gaans alleen om zijn fiets tegen­aan te plaatsen.
FOTO: Job van Nieuw­kerk, hij kwam, zag, over­won en ver­dween weer op de fiets, met de ‘Maand­be­ker’.

Mari­an­ne Thiry laat alle kleu­ren van de regen­boog zien


De tra­di­ti­o­ne­le Dames­och­ten­den op don­der­dag wor­den sinds de her­o­pe­ning van de baan in een iets ande­re vorm dan ‘pre-coro­na’, voort­ge­zet. Geen shot­gun, zoals voor­heen gebrui­ke­lijk, maar met een serie opeen­vol­gen­de start­tij­den, zodat toch geza­men­lijk kan wor­den gespeeld, er altijd een gezel­li­ge nazit is en af en toe een fun-wed­strijd kan wor­den georganiseerd.
Don­der­dag 17 sep­tem­ber speel­den de dames een zoge­noem­de Regenboogwedstrijd
21 enthou­si­as­te deel­neem­sters sloe­gen op elke hole van een ande­re kleur tee af, in de volg­or­de: rood-oran­je-geel-blauw-wit-rood-oran­je-geel-blauw. De playing han­di­cap werd bere­kend aan de hand van de van blau­we tabel.
Er werd, wel­licht beïn­vloed door de ver­schil­len­de kleu­ren (?), met wis­se­lend suc­ces gespeeld. Som­mi­ge dames ver­bor­gen hun score lie­ver in de (doof)pot aan het eind van de regen­boog, maar de mees­ten kon­den toch een aar­di­ge score op de flip-over noteren.
Odet­te van Galen en Mari­an­ne Thiry ein­dig­den alle­bei met 17 pun­ten, maar de laat­ste had nèt 1 punt­je meer gescoord op de laat­ste drie holes.
Haar prijs: een regenboogschort.
Irm­gard Michiel­sen en Els Hoog­land won­nen res­pec­tie­ve­lijk de lon­gest en de neary en kre­gen een regenboogballetje.

Waar­om het WERELD HANDICAP SYSTEEM?

De reis­lus­tig­heid van gol­fers over de hele wereld heeft ertoe geleid dat de R&A en USGA, de twee orga­ni­sa­ties die de regels in de golf­sport bepa­len, wereld­wijd één sys­teem gaan han­te­ren voor de regi­stra­tie van han­di­caps: het Wereld Han­di­cap Sys­teem (WHS).
Per 1 janu­a­ri 2021 wordt het WHS ook in Neder­land ingevoerd.

De han­di­cap-com­mis­sie van Old Cour­se Loe­nen*) heeft de her­se­nen gekraakt over de vrij uit­voe­ri­ge inhoud van dit WHS en kwa­men tot een samen­vat­ting die alle leden per e‑mail is toegestuurd.
Heel in ’t kort komt het erop neer dat per 1 janu­a­ri a.s. de han­di­cap van elke spe­ler opnieuw wordt bepaald aan de hand van de beste 8 sco­res van de laat­ste 20 qua­li­fying kaar­ten (sinds 2016). Als min­der dan 9 sco­res staan gere­gi­streerd, dan bere­kent het WHS een ‘eer­ste’ handicap.

Je kunt je er, aan de hand van het WHS-regle­ment (zie www.ngf.nl/whs), nog ver­der in ver­die­pen, maar kunt natuur­lijk ook ‘de com­pu­ter’ het reken­werk laten doen. En daar zou­den wij het hier ook bij kun­nen laten.
Toch wil­len we er heel kort een paar nieuw­tjes uitlichten:

  • Een spe­ler moet zoals gebrui­ke­lijk zijn/haar score (het aan­tal sla­gen per hole of een streep) invoe­ren in het soft­wa­re­pro­gram­ma dat hij of zij daar­voor (ook nu reeds) gebruikt. De WHS-han­di­cap wordt ver­vol­gens auto­ma­tisch bere­kend aan de hand van dat ‘dag­resul­taat’ (een nieu­we term).
  • De maxi­ma­le WHS-han­di­cap wordt 54, ook voor hen die thans een han­di­cap van 36 of lager hebben.
  • In het WHS zijn mecha­nis­men inge­bouwd die extre­me stij­gin­gen of dalin­gen van iemands han­di­cap voorkomen.
  • ‘Excep­ti­o­nal sco­res’, ofte­wel uit­schie­ters, wor­den aan de hand van alle dag­sco­res per baan door het WHS getoetst met de Playing Con­di­ti­ons Cal­cu­la­ti­on (PCC). Dit om extre­me con­di­ties, zoals het weer of de set-up van de baan, mee te kun­nen nemen bij de bepa­ling van het defi­ni­tie­ve ‘dag­resul­taat’ van elke spe­ler. Deze nacal­cu­la­tie wordt, op elke baan, in de nacht na een speel­dag gedaan en zono­dig op de han­di­cap van de betref­fen­de spe­ler toegepast.

Een ander nieu­wig­heid­je is dat vanaf 1 janu­a­ri 2021 qua­li­fying kaar­ten over 9 tot en met 18 gespeel­de holes kun­nen wor­den inge­voerd. Een pret­tig idee, omdat het soms op hole 11 holes net iets te hard regent, de behoef­te aan kof­fie of iets ster­kers na hole 13 wel erg groot wordt of de ver­moeid­heid op de 17e defi­ni­tief toeslaat.

Wat blijft?:
‘Play the ball as it lies, play the cour­se as you find it, and if you can­not do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know the Rules of Golf.’

*): zie de leden­lijst voor hun contactgegevens.

Dit is een bericht van de PR- en Com­mu­ni­ca­tie Com­mis­sie, in over­leg met de H&R‑commissie van OCL.

Scroll to top